Studiegids

nl en

Levinas en Rosenzweig over taal en liefde

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Kennis van de moderne wijsbegeerte, in het bijzonder idealisme en fenomenologie.
Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Rosenzweig en Levinas bevinden zich als joodse denkers van de twintigste eeuw in hetzelfde spoor. Beiden oefenen zij kritiek op het totaliteitsdenken; ze benadrukken de plaats van de enkeling in de filosofie en geven aan te willen breken met een filosofische benadering waarin de theorie centraal staat. Er zijn echter ook verschillen: Rosenzweig denkt meer in de lijn van Hegel (ondanks zijn kritiek op de totaliteitsdwang van het idealistische denken); Levinas werkt verder in de lijn van Husserl en Heidegger.

Dit college biedt een inleiding op en grondige verkenning van de filosofie van Rosenzweig en Levinas, met als leidraad hun denken over liefde en taal, omdat in deze thematiek de eigen bijdrage van het dialogische denken het sterkst naar voren komt. Concentratie op deze thematiek maakt het ook mogelijk de verschillen tussen Rosenzweig en Levinas goed te signaleren. Overeenkomsten en verschillen worden onderzocht een aan de hand van een close reading van teksten uit hun hoofdwerken (Der Stern der Erlösung en Totalité et Infini). In hoeverre wordt Rosenzweigs denken over taal en liefde beïnvloed door zijn vorming in de dialectiek, en hoe wordt dit doorkruist door zijn oriëntatie op de ‘bijbelse grammatica’? In hoeverre is Levinas in zijn denken over liefde en taal schatplichtig aan Rosenzweig? Wat is de invloed van de fenomenologie op dit punt?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Het volgen dan colleges: 42 uur.
Het bestuderen van de verplichte literatuur en opdrachten: 56 uur.
Het schrijven van paper en eindwerkstuk: 182 uur.
Totale studielast: 280 uur.

Toetsing

 • Kort mid-term paper (25%)

 • Eindwerkstuk incl. mondelinge presentatie (75%)

 • Opdrachten (conditioneel): het maken van deze opdrachten is een voorwaarde om aan de toetsing mee te mogen doen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en opdrachten, voor samenvattingen, en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

Verplichte literatuur (tevoren aanschaffen):

 • Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité , La Haye 1971 (of latere herdruk).

 • Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Berlin 1999.

(Een Nederlandse of Engelse vertaling van beide werken kan als aanvulling gebruikt worden).

Aanbevolen literatuur (raadplegen):

 • Simon Critchley and Robert Bernasconi (eds)., The Cambridge Companion to Levinas. Cambridge 2002.

 • Theodore de Boer, The Rationality of Transcendence. Studies in the Philosophy of Emmanuel Levinas. Amsterdam 1997.

 • Dermot Moran, Introduction to Phenomenology. London 2000.

 • Franz Rosenzweig, Die Schrift, Aufsätze, Übertragungen und Briefe, Königstein 1984.

 • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life, Bloomington 2008.

 • Yudith Kornberg Greenberg, Better than Wine. Love, Poetry and Prayer in the Thought of Franz Rosenzweig. (Atlanta 1996).

 • Renée van Riessen, Erotiek en dood, met het oog op transcendentie in de filosofie van Levinas, Kampen 1992.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

Prod.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen