Studiegids

nl en

Sanctionering en effecten

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Vanuit het eerste perspectief wordt aandacht besteed aan het zgn. penitentiaire recht, dat grofweg in twee delen uiteen valt:

 • het sanctierecht, oftewel het stelsel van rechtsregels dat aangeeft welke sanctie van overheidswege naar aanleiding van een strafbaar feit mag worden opgelegd;

 • het detentierecht, oftewel de wijze van tenuitvoerlegging, inclusief de rechtspositie van geïnstitutionaliseerde mensen.
  Het tweede perspectief brengt ons o.a. bij de vraag welke effecten diverse sancties hebben t.o.v. de maatschappij (bereiken de sancties wel het beoogde doel) én t.o.v. de gesanctioneerde.

Bij de behandeling van beide perspectieven fungeren de straf(recht)theorieën als kernpunt bij beantwoording van de vraag de naar de rechtvaardiging en het doel van het straffen in het algemeen. In het verlengde hiervan vormt het zoeken naar een evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, anders gezegd, tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming, de rode draad bij dit vak. Het antwoord op deze fundamentele vragen wordt beïnvloed door internationale en maatschappelijke ontwikkelingen en hangt samen met eigen (juridische) normen. Daarom komen ook deze aspecten tijdens de cursus in ruime mate aan bod.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is het bieden van grondige kennis en inzichteen introductie in het wettelijk stelsel en de (internationale) praktijk van het sanctioneren vanuit juridisch perspectief, kortgezegd het penitentiaire recht bestaande uit het opleggen en executeren van strafrechtelijke sancties, en vanuit criminologisch perspectief, met de nadruk op de effecten van sanctionering.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Kennis van en inzicht in het sanctiestelsel;

 • Kennis van en inzicht in het detentierecht;

 • Kennis van en inzicht in criminologische aspecten van sanctionering, met de nadruk op effecten;

 • Reflectie op de (huidige) keuze van systematiek en juridische vormgeving van sancties tegen de (historische) achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Ervaring met het discussiëren over sanctionering, waarbij ze met betrekking tot concrete vragen van penitentiair recht tot een eigen gemotiveerde kritische waardering en standpuntbepaling komen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt en div. gastdocenten / ex-gedetineerden.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende bijeenkomst verplichte literatuur en het maken van opdrachten. Drie van de vijf opdrachten moeten worden ingeleverd en worden beoordeeld. Deze beoordeling telt voor 10% mee bij het eindcijfer. Nadere informatie hierover komt op de Blackboardomgeving van het vak.

Van de studenten wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht, die kan bestaan uit het houden van een presentatie, individueel of in groepsverband Het voorbereiden van en de aanwezigheid bij elke werkgroep, alsmede de actieve participatie aan de werkgroep zijn voorwaarden om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Iedere student is verplicht een excursie naar een penitentiaire inrichting bij te wonen. Het is de ervaring dat het bezoeken van de ruimtes waar gedetineerden verblijven, alsmede de informatie van en discussie met medewerkers van de inrichting en gedetineerden, de interesse, kennis en het inzicht van de studenten vergroten. Het bijwonen van een excursie is een voorwaarde om een officiële tentamenuitslag van het vak te krijgen.

 • Namen docent: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Maken van opdrachten ter voorbereiding op de werkgroep (10% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen (90% van het eindcijfer)

Inleverprocedures
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Dit wordt later, via de Blackboardomgeving, bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Vakcoördinator: Mw. mr. dr. P.M. Schuyt

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B.4.27

 • Bereikbaarheid: Per e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7528

 • E-mail: p.m.schuyt@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak maakt onderdeel uit van de Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Straf (proces)recht.
Aanwezigheid bij alle werkgroepen is verplicht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO