Studiegids

nl en

Psychodiagnostiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar studenten dienen theorieën die in het eerste jaar aangeboden zijn (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te beheersen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP.

In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging. Daarbij wordt er gewerkt met een online programma om psychodiagnostische vaardigheden eigen te maken. Hierbij staat informatie over diagnostische instrumenten, tests, vragenlijsten en observaties centraal. Besproken wordt onderzoek naar intelligentie en persoonlijkheid, psychopathologie, leerproblematiek, beroepsinteresse en professionele competenties. Aan de hand van opdrachten wordt praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus Psychodiagnostiek beschikt de student over:

 • Aantoonbare theoretische kennis over inhoud en verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen.

 • Aantoonbare kennis van en inzicht in het doorlopen van de verschillende stappen (intake tot en met advies) in het diagnostische proces.

 • Vaardigheden voor het opstellen en toetsen van diagnostische hypothesen.

 • Enige vaardigheid om diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) te herkennen, te selecteren, te scoren en te interpreteren.

 • Vaardigheden om onderdelen van het psychodiagnostische proces (intake, hypothesen tot en met advies) schriftelijk vast te leggen volgens de richtlijnen die ook gelden voor de BAPD.

Rooster

Psychodiagnostiek (2013-2014):

Onderwijsvorm

Er zijn in totaal 7 hoorcolleges. In de hoorcolleges wordt niet alleen de verplichte literatuur behandeld, maar wordt ook inzicht gegeven in het werkveld van de psychodiagnosticus.

Aan de hand van een interactief computerprogramma kunnen studenten kennis nemen van de professionele vaardigheden die horen bij zorgvuldige psychodiagnostiek. In zeven verplichte werkgroepbijeenkomsten zullen deze vaardigheden eigen gemaakt worden. In vier werkgroepbijeenkomsten staan vaardigheden uit de Jeugddiagnostiek centraal, in de overige drie werkgroepbijeenkomsten worden vaardigheden uit de Volwassenendiagnostiek behandeld.

Toetsing

Het cijfer wordt bepaald aan de hand van het cijfer voor de werkgroepopdrachten (40%) en een schriftelijk tentamen (60%). Voor alle onderdelen dient een voldoende te worden gehaald. Daarnaast zijn de online computeropdrachten verplicht. De werkgroepopdrachten zijn allen te vinden op Blackboard.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Afronding cursus Psychodiagnostiek 2012-2013

Vanaf november 2013 wordt de cursus Psychodiagnostiek in een nieuwe vorm aangeboden. Voor het afronden van de cursus psychodiagnostiek 2011-2012 én 2012-2013 geldt: afronding is alleen mogelijk voor studenten die alleen het tentamen nog niet hebben gehaald. Deze studenten dienen zich in te schrijven voor het tentamen voor de 2013-2014 cursus (zie ‘Tentamen’) en deze af te ronden met minimaal een 5.5.

Blackboard

Aanvullende informatie is te vinden op Blackboard

Literatuur

 • Collegestof

 • Kievit, Th, Tak, J.A., & Bosch, J.D. (2008). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (7e druk). Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058980328. (ca. € 67,-)

 • Luteijn, F. & Barelds, D. (2013). Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. Boom Lemma Uitgeverij. ISBN: 978‐90‐5931‐984‐4

 • Van der Molen, H.T., Schmidt, H.G. de Jong, M., & Osseweijer, E.M. (2011). Vaardigheden in psychodiagnostiek: Cursus op www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Let op: dit boek bevat een persoonlijke code die toegang geeft tot de online cursus. Alle studenten dienen voor aanvang van de cursus een eigen unieke code te bezitten!

Aanmelden

Inschrijven voor de cursus is verplicht. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor het tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Afronding cursus Psychodiagnostiek 2010 en eerder

Vanaf november 2011 wordt de cursus Psychodiagnostiek in een nieuwe vorm aangeboden. Eerdere deelcijfers zullen bij deze cursus niet langer geldig zijn. Studenten die zich in 2010 of eerder hebben ingeschreven konden de cursus in oude stijl afronden voor 28 oktober 2011. Bij het niet tijdig afronden van de cursus in oude stijl, dient de gehele vernieuwde cursus te worden doorlopen.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

 • Jeugddiagnostiek:
  Sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

  • Dhr. Dr. M.J.W. van der Molen
 • Volwassenendiagnostiek:
  Sectie Klinische, Gezondheids en Neuropsychologie