Studiegids

nl en

Groepsdynamica

Vak
2013-2014

Voorkennis

Studenten wordt dringend geadviseerd om eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

NB. Groepsdynamica is ingangseis voor de verdiepingscursussen ‘Beoordeling en Beïnvloeding’ en ‘Cooperation and Conflict’.

Leerdoelen

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan verschillende vaardigheden:

  • Kennis en inzicht: De student heeft algemene kennis over theorieën op het gebied van de groepsdynamica alsmede over methodologische grondslagen van het vak.

  • Toepassen kennis en inzicht: De student is in staat een selectie van die groepsdynamische inzichten toe te passen. Hij/zij kan een aantal praktijkproblemen analyseren, conceptualiseren en suggesties aandragen voor oplossingen. Voorts is de student in staat eenvoudig onderzoek te ontwerpen om de waarde van zijn/haar analyses en voorgestelde interventies te toetsen.

  • Algemene professionele vaardigheden: De student is in staat gebruik te maken van ICT, planmatig samen te werken (in duo’s) en de gezamenlijke analyses en aanbevelingen schriftelijk te rapporteren aan vakgenoten en aan een breder publiek.

Rooster

Groepsdynamica (2013-2014):

Onderwijsvorm

In de negen hoorcolleges worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast op groepsverschijnselen in de alledaagse praktijk. Ook worden in die colleges de schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken. In deze opdrachten, aangeboden via Blackboard, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op groepsverschijnselen, zoals beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies”. Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om:

  • het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete aanbevelingen voor groepsdynamische interventies;

  • het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van de eigen analyses en/of aanbevelingen te onderzoeken.

Toetsing

Eindbeoordeling van kennis en inzicht vindt plaats met een tentamen met meerkeuzevragen over Forsyth (exclusief hoofdstuk 16), Golding, collegestof en feedback op de gemaakte opdrachten. Het tentamen telt voor 75% mee in het eindcijfer. De beoordeling van vaardigheid in het toepassen van deze kennis en inzichten in de serie opdrachten telt voor 25% mee in het eindcijfer. Beide cijfers moeten boven de 5.5 zijn.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Blackboard biedt informatie over het cursusrooster, centrale thema’s in elk van de colleges, de duo-opdrachten, procedure voor het inleveren en terugontvangen van gemaakte duo-opdrachten, samenvattingen van plenaire feedback over gemaakte duo-opdrachten, beoordelingscriteria voor duo-opdrachten en tentamens, oefenvragen voor het tentamen, relevante links naar groepsdynamische websites.

Literatuur

  • Forsyth, D.R. (2013). Group Dynamics (6th edition). Belmont, CA.: Wadsworth, Cengage Learning. Ook nog bruikbaar: Forsyth, D.R. (2010). GroupDynamics (5th edition).

  • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

  • Opdrachten, rooster, reglementen, beschikbaar via Blackboard.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Er zijn geen werkgroepen, wel zelf te vormen duo’s voor het maken van de serie opdrachten. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een (her)tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Dr. Arjaan P. Wit,
Sectie Sociale en Organisatiepsychologie
Kamer 2A23
Tel. 071 – 527 3722
E-mail: wit@fsw.leidenuniv.nl