Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie

Vak
2013-2014

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Inhoud

 • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie

 • aanleg versus omgevingsinvloeden

 • prenatale ontwikkeling

 • motorische ontwikkeling

 • lichamelijke ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • cognitieve ontwikkeling en intelligentie

 • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

 • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in basisconcepten, theorieën, en onderzoek op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en de onderwijspsychologie.

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden, zoals de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling.

 • Studenten leren om wetenschappelijke artikelen te lezen en te interpreteren, en hun kennis te tonen door het schrijven van korte essays en tijdens discussies.

Rooster

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige psychologiestudenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Zestien hoorcolleges en vier werkgroepbijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges bespreken de docenten de belangrijkste begrippen en onderzoeksresultaten uit de ontwikkelings- en onderwijspsychologie per deelgebied van de ontwikkeling, opdat studenten hier inzicht in krijgen. Voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomsten bestuderen studenten aanvullende literatuur (wetenschappelijke artikelen) ter verdieping van de collegestof. Studenten leveren bij elke bijeenkomst een essayopdracht in over de aanvullende literatuur en geven feedback op de essays van medestudenten. Tijdens de bijeenkomsten discussiëren studenten over de aanvullende literatuur en de essayopdrachten. Hierbij leren studenten hoe een wetenschappelijk artikel gelezen en geïnterpreteerd dient te worden en hoe zij gedegen feedback op het werk van anderen kunnen geven.

Toetsing

Het tentamen meet in hoeverre studenten kennis hebben opgedaan over de verschillende gebieden van ontwikkeling en van de concepten en theorieën die hier mee samengaan. Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen over de literatuur (boeken en aanvullende werkgroepliteratuur) en de collegestof. Het tentamencijfer bepaalt 70% van het eindcijfer van de cursus.

De vierde essayopdracht die studenten inleveren bij de werkgroep wordt beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer weerspiegelt in hoeverre studenten in staat zijn om wetenschappelijke literatuur binnen de ontwikkelings- en onderwijspsychologie te begrijpen en te verwoorden. Het uiteindelijke werkgroepcijfer is een percentage van het cijfer voor de vierde essayopdracht. Dit percentage wordt bepaald door enerzijds aanwezigheid en participatie tijdens de werkgroepbijeenkomsten en anderzijds het (op tijd) inleveren van en feedback geven op voorgaande essayopdrachten. Het werkgroepcijfer bepaalt 30% van het eindcijfer voor de cursus.

Compensatie tussen deelcijfers: Het ene deelcijfer moet minimaal 5.00 zijn om gecompenseerd te worden door een hoger tweede deelcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op hele en halve cijfers, met uitzondering van de 5.50. Voor het toekennen van een 5.00 òf een 6.00 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.00; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.00.

Halverwege de cursus wordt via Blackboard een oefententamen over de tot dan toe behandelde stof aangeboden, opdat studenten kunnen controleren in hoeverre zij deze stof beheersen. Dit oefententamen telt niet mee voor het eindcijfer van de cursus.

Blackboard

Informatie over de cursus wordt via Blackboard verstrekt: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

 • R. Siegler, J. DeLoache, N. Eisenberg (2010). How Children Develop 3rd edition. New York: Worth Publishers.

 • A book compiled by M.V.J. Veenman: Educational Psychology. Pearson Custom Publishing.

 • Wetenschappelijke artikelen (aangeboden op Blackboard) ten behoeve van de werkgroepen

 • Informatie aangeboden op Blackboard (o.a. collegesheets en artikelen) behoort tot de tentamenstof.

Boekenbalie

 • De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

Drs. L. Ketelaar
Kamer 3B33
Telefoon: +31 (0)71 527 6665
E-mail: lketelaar@fsw.leidenuniv.nl