Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Inleiding in de Methoden en Technieken

Vak
2013-2014

Beschrijving

De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek, experimentele controle, onderzoeksontwerpen, en het beschrijven en verklaren van variantie.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis van kernbegrippen en grondprincipes van de methoden en technieken van het psychologisch onderzoek en hun onderlinge samenhang.

 • Het verkrijgen van kennis van de beschrijvende statistiek en vaardigheid in het omgaan hiermee.

 • Inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van verschillende soorten onderzoeksopzetten die in (experimenteel) psychologisch onderzoek gebruikt worden.

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het hanteren van SPSS voor de beschrijvende statistiek.

NB. Van de cursus is een complete lijst met doelstellingen via Blackboard beschikbaar.

Rooster

Inleiding in de Methoden en Technieken (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Inleiding in de Methoden en Technieken is georganiseerd in acht weken. Er zijn colleges, werkgroepen en extra werkgroepen.

Het college vormt de start van de onderwijsweek. In de colleges wordt ingegaan op kennis van kernbegrippen, grondprincipes, beschrijvende statistiek en onderzoeksopzetten. Tijdens het college worden ook uitbreidingen of nieuwe onderwerpen besproken. De collegestof behoort tot de tentamenstof. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat.

Op een van de dagen volgend op het college is de werkgroepbijeenkomst. In de werkgroepbijeenkomsten ligt de nadruk op het toepassen van de opgedane kennis op de praktijk. Daarnaast wordt geoefend met het statistische softwarepakket SPSS (versie 21). Bij het volgen van de werkgroepbijeenkomsten dient men het werkboek en het boek bij zich te hebben. Ook de werkgroepstof behoort tot de tentamenstof. Het bijwonen van de werkgroepen is verplicht.

In de extra werkgroepbijeenkomsten aan het eind van de week wordt met name geoefend met het rekenwerk, handmatig of met de computer. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

 • het schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden.

 • de SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en interpreteren van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer voor het vak is een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (0,7) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (0,3). De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij de cijfers voor het tentamen en de SPSS-vaardigheidstoets niet lager mogen zijn dan een 5.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen zal er een mogelijkheid worden geboden om het tentamen in te zien,

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Inleiding in de Methoden en Technieken maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen, het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, opdrachten etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur en Studiemateriaal

 • Leary, M.R. (2011). Introduction to behavioral research methods (6th edition). Boston, MA: Pearson.

 • Howell, D. C (2013). Statistical Methods for Psychology (8th edition).

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl: 19.75 euro]. De DVD bevat de volgende digitale handleidingen:

  • IBM SPSS Statistics 21 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics 21 Core System User’s Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 21
 • Werkboek Inleiding in de Methoden en Technieken.

 • Collegesheets Inleiding in de Methoden en Technieken.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Meer informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor een (her)tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Coördinator
Drs. H. Smit
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B16
E-mail: hsmit@fsw.leidenuniv.nl

SPSS-coördinator
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl