Studiegids

nl en

Toetsende Statistiek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een student kan zich alleen voor het tentamen inschrijven als hij de toets wiskunde met een voldoende heeft afgelegd of hier een vrijstelling voor heeft. Het vak sluit aan op Inleiding Methoden en Technieken en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden.

Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen:

 • steekproevenverdeling

 • statistische betrouwbaarheid

 • hypothese toetsing

 • en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothesetoetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen.

 • Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot deze toetsen.

Van de cursus is een complete lijst met doelstellingen beschikbaar via Blackboard.

Rooster

Toetsende Statistiek (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Toetsende Statistiek is georganiseerd in acht opeenvolgende weken. Elke week is er een hoorcollege en een werkgroep, met of zonder computer. Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepen, met of zonder computer.

In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat.

Op een van de dagen volgend op het college is de verplichte werkgroepbijeenkomst. In de werkgroep wordt meer inzicht verkregen in de de stof (Leerdoel 1). Daarnaast wordt geoefend met het uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate toets in een gegeven situatie (Leerdoel 2) en het omgaan met statistische software met betrekking tot toetsing (Leerdoel 3).

In de extra werkgroepen aan het eind van de week wordt met name geoefend met het rekenwerk, handmatig of met de computer. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen

Toetsing

 • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als rekenvaardigheid wordt getoetst.

 • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en interpreteren van de analyse uitvoer betreft.

De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met de eigen werkgroepdocent om het tentamen individueel na te bespreken.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Toetsende Statistiek maakt gebruik van de leeromgeving Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, vertaalde termen etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur en ander onderwijsmateriaal

 • Howell, D. C (2013). Statistical Methods for Psychology (8th edition).

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl: 19.75 euro]. De DVD bevat de volgende digitale handleidingen:

  • IBM SPSS Statistics 21 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics 21 Core System User’s Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 21
 • Extra materiaal aangeboden via BlackBoard (met o.m. en o.a. college-sheets, opdrachten, vertaalde termen, errata, toelichtingen, etc.)

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Coördinator Toetsende Statistiek
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl

Coördinator SPSS
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl