Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een student kan zich alleen voor het tentamen inschrijven als hij/zij de toets wiskunde met een voldoende heeft afgelegd, als deze is opgelegd. Het vak sluit aan op de vakken Inleiding Methoden en Technieken en Toetsende Statistiek, en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

De cursus behandelt de basismethoden die worden gebruikt bij de analyse van gegevens verkregen uit correlationeel en (quasi-)experimenteel onderzoek: (multipele) regressie-analyse en variantie-analyse.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse, statistische technieken voor het analyseren van (quasi)experimenteel onderzoek;

 • Het in een gegeven situatie kunnen uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse;

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse.

N.B. Via Blackboard is een complete lijst met doelstellingen beschikbaar.

Rooster

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (2013-2014):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige ‘psychologiestudenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Experimenteel en Correlationeel Onderzoek is georganiseerd in acht opeenvolgende weken. Elke week is er een hoorcollege en een werkgroepbijeenkomst, met of zonder computer. Aan het einde van de week zijn er extra werkgroepbijeenkomsten, met of zonder computer.

Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Tijdens het college worden ook uitbreidingen of nieuwe onderwerpen besproken. De collegestof behoort daarom tot de tentamenstof. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat. De colleges zijn bedoeld om kennis en inzicht in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse te verkrijgen (Leerdoel 1).

Op een van de dagen volgend op het college is de verplichte werkgroepbijeenkomst. In de werkgroep wordt meer inzicht verkregen in de uitgangspunten en werkwijze van regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 1). Daarnaast wordt geoefend met het uitkiezen, uitvoeren, beoordelen en weergeven van de adequate analyse in een gegeven situatie (Leerdoel 2) en het omgaan met statistische software met betrekking tot regressie- en variantie-analyse (Leerdoel 3).

In de extra werkgroepbijeenkomsten aan het eind van de week wordt met name geoefend met het rekenwerk, handmatig of met de computer. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis voor alle studenten die extra oefening willen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:

 • Een schriftelijk tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven waarin zowel theoretische kennis als rekenvaardigheid wordt getoetst.

 • Een SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en interpreteren van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van het tentamencijfer (0.7) en de SPSS-vaardigheidstoets (0.3). De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen zal er een mogelijkheid worden geboden om het tentamen in te zien,

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, opdrachten, etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur en Studiemateriaal

 • Howell, D. C (2013). Statistical Methods for Psychology (8th edition).

 • IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21. Released 1012. Armonk, NY: IBM Corp., [www.surfspot.nl: 19.75 euro]. De DVD bevat de volgende digitale handleidingen:

  • IBM SPSS Statistics 21 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics 21 Core System User’s Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 21
 • Extra materiaal aangeboden via BlackBoard (college-sheets, opdrachten, etc.)

Via Blackboard kan worden nagegaan welke (secties van) hoofdstukken uit bovenstaande literatuur tot de stof van de cursus behoren.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Andere psychologiestudenten vinden informatie over inschrijven voor deze cursus in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een (her)tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Coördinator
J. Pas MSc
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B16
E-mail: pasj@fsw.leidenuniv.nl

SPSS-coördinator
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl