Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methoden en Techniekencursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal een van de cursussen geslaagd moet zijn.

Beschrijving

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie

 • Schaling en normering

 • Betrouwbaarheid

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse

 • Item-response theorie

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse

 • Constructie en herziening van tests

 • Beoordelingscriteria NIP/COTAN

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek

 • Vragenlijsten

 • Eerving en selectie

Leerdoelen

De cursus heeft als doelen:

 • Kennis opdoen van basale aspecten van de klassieke en moderne testtheorie en van schaaltechnieken, o.a. die aspecten die vereist zijn voor de psychodiagnostiek. Hiertoe behoort ook het verwerven van enige vaardigheid op het gebied van testanalyse door het uitvoeren van een aantal practicumopdrachten onder SPSS en EQS.

 • Kennis opdoen van theorie en gebruik van tests in onder andere de onderwijs-, selectie- en beroepskeuzepsychologie.

Rooster

Psychometrie (2013-2014):

Onderwijsvorm

Psychometrie kent 7 onderwijsweken met in elke week een hoorcollege (2 uur), steeds gevolgd door een practicum (1 uur) en een werkcollege (2 uur), gecombineerd met zelfstudie en opdrachten die zelfstandig gemaakt moeten worden. In de hoorcolleges wordt niet alleen stof uit het boek behandeld, maar staat ook overdracht van kennis die nodig is voor de practicum- en werkcollegeopdrachten centraal. De opdrachten voor de practica en de werkcolleges zijn opgenomen in het Werkboek Psychometrie. De cursus wordt afgesloten met een responsiecollege.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit 40 multiple-choice vragen. Men is voor de cursus geslaagd bij:

 • Ren voldoende voor het tentamen (minimaal 6)

 • Sanwezigheid bij alle 7 practicumbijeenkomsten

 • Voldoende kwaliteit van het werk aan de practicumopdrachten.

Het tentamencijfer is na verwerking van een eventuele bonus voor de werkcolleges (huiswerkopdrachten inleveren, actieve aanwezigheid en presentaties) het eindcijfer voor de cursus. Of men geslaagd is voor het practicum en voor het tentamen, is te zien via uSis. Na elk tentamen wordt een nabespreking gehouden (zie Blackboard voor tijd en plaats)

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Op Blackboard zijn aanvullende materialen, collegesheets, numerieke uitkomsten van opdrachten, sleutels van tentamens en een proeftoets te vinden.

Literatuur

Verplichte tentamenstof, naast de collegestof:

 • Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2008). Psychometrics: An introduction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781412927604.

 • Meyers, LS, Gamst, G, & Guarino, AJ. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 1-4129-0412-9 (cloth). Dit boek is ook nodig voor de cursus MVDA in het 2e semester.

 • De Vocht, Basishandboek SPSS, of een equivalente basishandleiding voor het gebruik van SPSS versie 16 of hoger.

 • Werkboek Psychometrie (aanvullende teksten en opdrachten). Zie ook Blackboard voor additionele teksten.

 • Je kunt het werkboek bestellen via de Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkcolleges en practica geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaald werkcollege vol is, kun je het werkcollege alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een (her)tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet op tijd inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

(Coördinator)
Dr. C.M. van Putten (tot 1 september 2013) en mw. dr. M. Hickendorff (vanaf 1 september 2013)
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B15 resp. 3B18
Telefoonnummer: +31 (0)71 527 3378 resp. 3765
E-mail: putten@fsw.leidenuniv.nl resp hickendorff@fsw.leidenuniv.nl

Specifieke vragen kunnen worden gesteld aan de practicumbegeleiders en aan de docenten van de werkcolleges. Drs. C. Verduin coördineert de practica.