Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands-Engels

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.

Beschrijving

In theorie is de taak van de vertaler niet zo moeilijk: zet een tekst in de ene taal om in een tekst in de andere. Zorg er daarbij voor dat de vertaalde tekst (de doeltekst) een getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst (de brontekst). Als het even kan, moet de doeltekst even natuurlijk lezen als de brontekst.
Indien vertalen in de praktijk even eenvoudig was als in theorie, zou er waarschijnlijk geen behoefte aan vertalers bestaan: hun werk zou zonder problemen door een computer overgenomen kunnen worden. Dat laatste lukt niet, althans niet met de huidige stand van de techniek. Computers kunnen individuele woorden aan, en korte, eenvoudige zinnetjes, en misschien zelfs langere zinnen, indien deze als een soort formule zijn opgeslagen. Maar de meeste teksten waarmee de vertaler in de praktijk te maken krijgt zijn te gecompliceerd voor een computer.
Een verklaring hiervoor is dat de mens beter dan een computer in staat is te voldoen aan de vele eisen die aan een vertaler gesteld worden, namelijk een uitstekende beheersing van twee talen, een goede algemene ontwikkeling, vaak ook kennis van een specifieke vaktaal, en bovenal: het vermogen vertaalproblemen te herkennen en op te lossen.
Dit vermogen kan getraind worden: het vereist begrip van het feit dat verschillende talen gebruik maken van verschillende lexicale en grammaticale constructies om de wereld te beschrijven. Verder vereist het vaardigheid in het omzetten van deze constructies. Hierop zal in deze inleidende vertaalcursus de nadruk liggen.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het vertalen van een Nederlandse tekst die geen specialistische informatie of jargon bevat in zowel grammaticaal als stilistisch correct Engels;

  • Het verwerven van een actieve basiswoordenschat;

  • Vaardigheid in het vertalen van een eenvoudige tekst zonder het raadplegen van een woordenboek of ander naslagwerk en van een redelijk complexe tekst met behulp van woordenboeken en thesauri.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten die meer dan drie werkgroepen missen kunnen niet deelnemen aan het tentamen.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

  • 28 uur: het volgen van college;

  • 28 uur: het bestuderen van de verplichte literatuur;

  • 224 uur: het voorbereiden van het tentamen, voornamelijk middels het maken van vertaalopdrachten (al dan niet in te leveren).

Toetsing

  • Vertaaltentamen (60%)

  • Gemiddelde cijfer van twee vertalingen, ingeleverd tijdens de cursus (40%)

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Zie ‘Opmerkingen’.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor “Studeren à la carte“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor “Contractonderwijs“http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten worden geacht nog in het bezit te zijn van de naslagwerken voorgeschreven voor Taalvaardigheid 1.