Studiegids

nl en

Gouden teksten uit de Renaissance

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het college is toegankelijk voor bachelorstudenten Nederlands, Dutch Studies en andere talen en opleidingen zoals Godgeleerdheid, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De Nederlandse Renaissanceliteratuur staat in de 21ste eeuw weer volop in de belangstelling. De Gouden Eeuw van Rubens en Rembrandt bracht literaire teksten voort die ons nu nog steeds overtuigen, ontroeren of in verwarring kunnen brengen. Hedendaagse onderzoekers richten zich op de intertekstualiteit, de genderaspecten, new historicism, remediatie en career strategies in de Vroegmoderne tijd. Vanuit deze actuele invalshoeken bestuderen we een aantal kernteksten uit de zeventiende eeuw, van de prachtige sonnetten van Hooft, Huygens en Anna en Tesselschade Roemers, de immigranten en volkstypes in de blijspelen van Bredero tot de calvinistische liederen in de Gedenck-clanck van Valerius, de tegendraadse bijbelse tragedies Lucifer en Jeptha van Vondel en de pleidooien en emblemen van Jacob Cats. Aan de hand van leesverslagen houden de studenten en docenten de voortgang bij. In de individuele presentaties en het eindwerkstuk stellen de deelnemers zelf actuele vragen aan het vroegmoderne materiaal, waarbij ze zich richten op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld scholieren, studenten, NRC-lezers) en leren aantrekkelijk te presenteren en schrijven voor de lezers van nu.

Leerdoelen

Studenten verdiepen hun kennis van de Nederlandse vroegmoderne literatuur en krijgen inzicht in de hedendaagse wetenschappelijke onderzoeksvragen. Bovendien ontwikkelen ze de vaardigheid om enthousiasmerend te spreken en te schrijven over literatuur. Zo doen studenten ervaring op, waardoor ze met vertrouwen kunnen beginnen aan hun BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De studielast bedraagt 140 uur.

Toetsing

Actieve deelname met presentaties aan de werkcolleges (40%) en een individueel werkstuk (60%).

Blackboard

Bij dit college wordt actief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

G.A. Bredero, Moortje en Spaanschen Brabander. Ed. E.K. Grootes. Amsterdam, Athenaeum-Polak&Van Gennep, 1999 (Delta)

Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh. Ed. Johan Koppenol. AUP, 2003 (Alfa)

Jacob Cats, Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt, bestaende uyt spreeck-vvoorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende (1632), editie naar keuze

P.C. Hooft, De gedichten. Ed. Johan Koppenol en Ton van Strien; muzikale red. Natascha Veldhorst. Amsterdam, Athenaeum-Polak&Van Gennep, 2012

Anna Roemersdochter Visscher, Gedichten. Een bloemlezing. Ed. Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies de Jeu. AUP, 1999

Tesselschade Roemers, De gedichten. Ed. Agnes Sneller en Olga van Marion m.m.v. Netty van Megen. Hilversum, Verloren, 1994 (ook in de dbnl)

Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck (1626), editie naar keuze

Joost van den Vondel, Lucifer, in: Joost van den Vondel, Lucifer, Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel, Noah of Ondergang der eerste wereld. Ed. Riet Schenkeveld-van der Dussen (Amsterdam, Bert Bakker, 2004), 7-112 en 281-300 (Deltareeks)

Joost van den Vondel, Jeptha, in: Joost van den Vondel, Jeptha of offerbelofte, Koning David hersteld, Faëton of roekeloze stoutheid. Ed. J.W.H. Konst (Amsterdam, Bert Bakker, 2004), 7-103 en 271-282 (Delta)

Joost van den Vondel (1587–1679). Dutch Playwright in the Golden Age. Ed. Jan Bloemendal en Frans-Willem Korsten. Leiden/Boston, Brill, 2012 (ook online versie)

Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam, Bert Bakker, 2008

De rest van de secundaire literatuur wordt voorafgaand aan het college bekend gemaakt op de Blackboardsite van deze cursus.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. Olga van Marion, Opleiding Nederlandse taal en cultuur (Eyckhof 1, kamer 202c), tel. 071-5272128, e-mail O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl.