Studiegids

nl en

21ste-eeuwse poëzie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

De dichter is niet meer alleen die wereldvreemde figuur, die bij een kaars op zijn zolderkamer zit te schrijven. Poëzie van de 21ste eeuw staat midden in de wereld en bemoeit zich daar tegen aan. Door te citeren uit maatschappelijke discoursen (Alfred Schaffer, Tonnus Oosterhoff), door een multi-culturele identiteit aan de orde te stellen (Mustafa Stitou) of door op een podium te klimmen en te zingen over de wereld om je heen (Spinvis).
Aan de hand van literatuurtheorie (over bijvoorbeeld intertekstualiteit, intermedialiteit, materialiteit, interdiscursiviteit) onderzoeken we hoe deze teksten in relatie met de wereld staan en hoe ze zich ertoe verhouden. Veel aandacht is er ook voor de veranderende auteurspositie en voor de gevolgen van digitalisering en internet voor de productie, distributie en consumptie van literatuur (de opkomst van poëziekritiek op internet, de veranderingen in uitgeven door printing on demand, crowdfunding, etc.)
Alle studenten leveren twee dagen voor de werkgroep een leesverslag in; daarnaast bereidt elke week één student een uitgebreidere presentatie voor over een door hem of haar gekozen theoretische benadering van een casus uit de de 21e-eeuwse poëzie. De werkcollegebesprekingen wordt steeds ingeleid door een presentatie. Daarna volgt er een groepsdiscussie (aan de hand van de leesverslagen), waarin studenten hun bevindingen meedelen en stellingen naar voren brengen.

Leerdoelen

  • Studenten verdiepen hun kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur van na 1900. Het accent ligt daarbij op de literatuurtheorie en actuele benaderingswijzen. We gebruiken theorieen van Heinich, Fouacault, Latour, Rajewski, Hutcheon, Orr en anderen om grip te krijgen op dit werk en de positie van de dichter.

  • Bovendien ontwikkelen de studenten hun vaardigheid om wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van de moderne poëzieanalyse en daar in mondelinge en schriftelijke presentaties verslag van te doen.

  • Zo doen de studenten ervaring op waardoor ze met vertrouwen kunnen beginnen aan hun BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Huiswerkopdrachten: 13 × 4 uur = 52 uur
Onderzoek en nota: 2 uur

Toetsing

  • paper (50%)

  • mondelinge presentaties (20%)

  • voorbereiding (leesverslagen) en actieve deelname tijdens de werkgroepen (30%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten etc.

Literatuur

De volledige literatuurlijst wordt tijdens het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mw. Drs. S.V. (Suzanne) Fagel