Studiegids

nl en

Continue Wiskunde (I&E)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de continue analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van de vwo-stof. Aan de orde komen: elementaire functies, polynomen, limieten, differentiëren en integreren van functies van één variabele, functieonderzoek en grafieken, Taylorpolynomen, numerieke benaderingen, functies van twee variabelen: vectoren en gradienten, extreme waarden.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Twee keer per week een geïntegreerd hoor-/werkcollege van 4 uren. De laatste week voor het tentamen is er een vragenuur.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee (schriftelijke) deeltentamens. Het hertentamen kan alleen over de gehele stof worden afgelegd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om wekelijks huiswerk in te leveren.
Het uiteindelijk tentamencijfer wordt bepaald op grond van de resultaten van huiswerk en deeltentamens. Voor het bepalen van het eindcijfer telt de toets voor 1/3 deel en het tentamen in oktober voor 2/3 deel. De toets kan niet worden herkanst; wie de toets niet heeft gemaakt of wie voor de toets een onvoldoende heeft gehaald, maakt in oktober (of januari) een toets over de volledige stof. Deze telt dan voor 100% mee. Regelmatig inleveren van het huiswerk (mits van voldoende kwaliteit) geeft recht op een bonuspunt dat bij het tentamen wordt opgeteld. Dit bonuspunt ligt tussen 0 en 1. De bonus wordt pas toegekend als minstens een kwart van de te behalen punten zijn behaald. Alle deelcijfers zoals toets- en huiswerkcijfer komen aan het eind van het studiejaar te vervallen.

Blackboard

Blackboard wordt bij dit college gebruikt.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Zie blackboard.

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.