Studiegids

nl en

Marketing

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college zal inleidingen omvatten over de te bestuderen stof; discussies over vraagstellingen en cases, praktische illustraties. Deze vraagstellingen en cases zullen door de studenten voorafgaand aan het college voorbereid moeten worden, o.a. door bestudering van de relevante tekstgedeelten. Tijdens het college kan de student gevraagd worden zijn oordeel mondeling of schriftelijk te geven op relevante ontwikkelingen in de marketing omgeving en/of theorieën.

Leerdoelen

  • Studenten moeten kennis hebben van de concepten, technieken en organisatie van het strategisch marketing management;

  • Studenten moeten kennis hebben van het marketingplanningsproces en – planning;

  • Studenten moeten bekwaamheden ontwikkelen ter zake van het beoordelen van marktkansen en marktbedreigingen in verschillende markt situaties;

  • De studenten moeten een marketing probleem kunnen definiëren , analyseren en gefundeerde oplossingen kunnen geven.

  • Studenten moeten kennis hebben van wat marketing betekent voor de marktintroductie van innovatieve producten

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Zie voor het meest actuele rooster SIN online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

Per week 2 uur werkcollege onder leiding van een student-assistent gevolgd door 2 uur hoorcollege.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht is 70% van de bijeenkomsten. Wanneer men niet aan deze aanwezigheidsplicht voldoet, kan geen geldig cijfer voor het vak Marketing worden toegekend.

Het onderdeel vaardigheden hoeft niet door de Leidse I&E studenten te worden gevolgd waardoor de berekening van het eindcijfer als volgt wordt:

Het tentamencijfer telt voor 87,5% mee in het eindcijfer; de case-presentatie telt mee voor 5% en het practicumonderdeel voor 7,5%.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

  • Publicaties op Blackboard

  • Kotler en Keller: A Framework of Marketing Management, laatste editie

Aanmelden

Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Rotterdam:
Aanmelden in Rotterdam

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Marketing

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.