Studiegids

nl en

Forensische Victimologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

In de eerste deel van deze cursus zal worden ingegaan op de positie van het slachtoffer in het Nederlandse recht. Naast de processuele rechten waar slachtoffers in het kader van het strafproces gebruik van kunnen maken, zal aandacht worden besteed aan verschillende schadevergoedingsmodaliteiten (binnen en buiten het strafrecht). Voorts zal, onder meer in aansluiting op het leerstuk van therapeutische jurisprudentie, aandacht worden besteed aan de vraag hoe het recht het emotioneel welbevinden van slachtoffers (positief of negatief) kan beïnvloeden. Tenslotte zal uitgebreid worden stilgestaan bij de onbedoelde effecten van slachtofferrechten en in het bijzonder bij het opzettelijk produceren van verzonnen of overdreven lichamelijke of psychische symptomen en de manieren waarop dergelijke vormen van malingeren kunnen worden opgespoord.

In het tweede deel van de cursus zal uitgebreid worden ingegaan op de juridische aspecten van slachtofferschap van huiselijk geweld – één van de meest voorkomende vormen van geweldscriminaliteit. In dit verband zal onder meer de in 2009 ingevoerde Wet Tijdelijk Huisverbod uitgebreid worden besproken. Op grond van deze wet is het mogelijk om de pleger van huiselijk geweld voor een periode van 10 dagen (na eventuele verlenging maximaal 28 dagen) de toegang tot de woning van het slachtoffer te ontzeggen. De beslissing tot het opleggen van zo’n huisverbod wordt in belangrijke mate gebaseerd op een taxatie van het risico op verdere escalatie van het geweld. In de cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop deze taxatie thans wordt uitgevoerd, welke kritiek hierop geleverd kan worden en welke alternatieven hiervoor bestaan.

Daarnaast dient u binnen deze cursus een systematische literatuurreview over een goed ingeperkt (forensisch) victimologisch thema uit te voeren. De rapportage over de literatuurreview bestaat uit de volgende drie onderdelen: (1) een poster over de uitgevoerde systematische literatuurreview, (2) een overzichtstabel waarin alle studies opgenomen in de literatuurreview schematisch zijn samengevat, en (3) een mondelinge toelichting bij de poster.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heef u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het identificeren en beoordelen van wettelijke rechten waarop een slachtoffer zich in een concrete casus kan beroepen;

 • Het kritisch evalueren van de mogelijke effecten van gebruikmaking van slachtofferrechten op het emotioneel welbevinden en gedrag van slachtoffers (aan de hand van een concrete casus).

 • Het beoordelen van het risico op herhaling van huiselijk geweld in een concrete casus en op basis van risicotaxatie-instrumenten;

 • Het berekenen van de sensitiviteit, specificiteit, positieve predictieve en negatieve predictieve waarde van tests om malingeren op te sporen of het risico op herhaling van huiselijk geweld te taxeren en het interpreteren van de uitkomsten van deze berekeningen (in het licht van een concrete casus);

 • Het formuleren van een onderzoeksvraag, het opstellen van relevante zoektermen en het uitvoeren van zoekacties in een (digitale) literatuurdatabase in het kader van een systematische literatuurreview over een (forensisch) victimologisch thema.

 • Het (al dan niet ten behoeve van de systematische literatuurreview) kritisch evalueren van empirisch onderzoek op het gebied van de forensische victimologie b.v. ten aanzien van de kwaliteit op grond van methodologische criteria;

 • Het rapporteren over de resultaten van de systematische literatuurreview in de vorm van een poster, een overzichtstabel van geïncludeerde studies en een mondelinge presentatie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Deze cursus bestaat uit 5 hoorcolleges.

Werkgroepen

 • Deze cursus bestaat uit 1 werkgroep in week 1 waarin de opdracht rondom systematische literatuurreview zal worden toegelicht

 • Daarnaast zullen er werkgroepen / practica in week 2 en 3 plaatsvinden waarin studenten verder werken aan de systematische review en er gelegenheid is tot het stellen van vragen over de posterpresentatie opdracht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aan het einde van deze cursus zullen 3 postersessies van ieder 4 uur plaatsvinden. Studenten zullen in 1 van deze sessies worden ingedeeld, waarin zij hun posterpresentatie houden en de posterpresentaties van hun medestudenten bijwonen. Voor deze postersessies geldt een aanwezigheidsplicht. Indien men afwezig is (studenten dienen dit vooraf te melden), dient men een vervangende opdracht in te leveren.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk tentamen met open vragen (60%) en – in het kader van de uitgevoerde systematische literatuurreview – een poster(presentatie) en overzichtstabel (40%).

Om voor de cursus Forensische victimologie te slagen, dient zowel het tentamencijfer (60%) als het cijfer voor de opdracht rondom de literatuurreview (en daarbinnen de verschillende subonderdelen; totaal 40%), een voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger). Een voldoende cijfer voor een (sub)onderdeel blijft geldig gedurende het collegejaar waarin het cijfer behaald is. Indien je aan het einde van het betreffende collegejaar geen voldoende voor de gehele cursus hebt behaald, zal je dus zowel het tentamen als de opdracht rondom de literatuurreview in het volgende collegejaar opnieuw moeten maken.

Inleverprocedures
Inleverprocedures zullen tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Een selectie van hoofdstukken uit het volgende boek: Groenen, A., Jaspaert, E., & Vervaeke, G. (red.) (2011). Partnergeweld. Als liefde een gevecht wordt. Leuven: Acco.

 • Losse literatuurbronnen die tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

 • De powerpoint-slides van de hoorcolleges en werkgroepen.

Aanbevolen literatuur
Aanbevolen studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Dr. K.F. Kuijpers

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.20

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.