Studiegids

nl en

Inleiding in de sociologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit studieonderdeel maken we kennis met sociologische vraagstukken, theorievorming en onderzoek. Gepresenteerd worden de belangrijkste moderniseringsprocessen en de gevolgen die deze hebben voor de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen en buiten het onderwijs. Er wordt uitdrukkelijk een globaal perspectief gehanteerd, waarbij de vraag is hoe de inrichting van onze samenleving wordt beïnvloed door ontwikkelingen elders in de wereld. Aandacht wordt besteed aan individualiseringsprocessen en het opgroeien en leren in een samenleving die zich in toenemende mate ontwikkelt tot een kennissamenleving.

Leerdoelen

Doel is allereerst een grondige kennismaking met denkschema’s, modellen en het begrippenapparaat van de sociologie en aanverwante disciplines en een tweede doel is het leren gebruiken van die denkschema’s, modellen en begrippen om vorm te geven aan de ‘sociaal-wetenschappelijke verbeelding’.
Eindtermen: 1.1, 2.1, 2.4, 2.10, 3.1.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijk tentamens met open èn multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Macionis, J. & Plummer, K. (2012, 5th edition). Sociology a global introduction. London: Pearson, Prentice Hall.

  • Collegestof

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van de cursus is dr. F.J. Glastra. Spreekuur tijdens de collegeperiode op maandag van 18.00 tot 19.00 uur.