Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2A

Vak
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in dit onderdeel aan de orde komen. Theorieën en hun relatie met onderzoek en praktijk op de verschillende deelgebieden zullen aan bod komen. In het eerste deel (A) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

 • Onderwijsstudies: leren en opleiden van kinderen en jongeren. Hoe leren we van ervaringen en hoe bouwen we kennis op? Wat gebeurt er in de hersenen tijdens leren? Wat kenmerkt effectief onderwijs?

 • Gezinspedagogiek: gezinsopvoeding, tehuisopvoeding en intergenerationele overdracht van opvoeding.

Het vak is verdeeld in twee delen.
Onderwijsstudies
De specialisatie Onderwijsstudies biedt inzicht in hoe individuen leren, wat de mentale processen zijn die daarbij een rol spelen en hoe die processen (kunnen) worden beïnvloed. Door te begrijpen hoe leerlingen leren, kan de onderwijspraktijk zich beter richten op en aanpassen aan de unieke kenmerken van leerlingen. Hierbij komt ook de neurologische basis van leren ter sprake.

Gezinspedagogiek
De Gezinspedagogiek richt zich op de wetenschappelijke bestudering van het opvoedingsgericht handelen in het gezin en gezinsondersteunende of aanvullende instellingen. De rol van de gezinspedagoog is niet het diagnosticeren of het behandelen van leer- of gedragsproblemen maar het geven van voorlichting en opvoedingsondersteuning aan gezinnen en opvoeders. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek ligt de nadruk op het empirisch onderzoek waarbij ouders en kind bestudeerd worden vanuit zowel een intercultureel als een gedragsperspectief.

Leerdoelen

De doelstelling van dit onderdeel is tweeledig. Allereerst dienen studenten tijdens dit onderdeel basiscompetenties (waaronder het verwerven van wetenschappelijk gefundeerde kennis) met betrekking tot de maatschappelijke aandachtsgebieden van de pedagogische wetenschappen te verwerven (in deel A zijn dat de werkvelden Onderwijsstudies en Gezinspedagogiek). Dit zijn competenties waarover elke student en afgestudeerde dient te beschikken, ongeacht de keuze van specialisatie en die helpen deze keuze beter te onderbouwen.

Het tweede doel is het aanleren van bepaalde onderzoeksvaardigheden zoals het analytisch en kritisch kunnen nadenken (over pedagogische vraagstukken) en het wetenschappelijke schrijven. Door het maken van opdrachten en het schrijven van papers worden rapportagevaardigheden geoefend. Je leert een probleemstelling scherp te formuleren, een argumentatie op te bouwen, te verwijzen naar relevante theoretische kennis en een samenhangend geheel te construeren. Als afgestudeerd pedagoog zal je je in de latere beroepspraktijk schriftelijk op een zakelijke en wetenschappelijk gefundeerde manier moeten kunnen uitdrukken.

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel: 1.1 t/m 1.5, 2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.11, 3.1 t/m 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges in de vorm van online discussieforumsessies.

Vragen kunnen tijdens de hoorcolleges en de werkcolleges worden gesteld.

Voor dit vak wordt één schrijfopdracht gemaakt. Voor dit vak start, moet er gekozen worden of deze schrijfopdracht voor Onderwijsstudies of voor Gezinspedagogiek gemaakt zal worden. Op Blackboard zal hier meer informatie over te vinden zijn.

Toetsing

 • Verwerkingsopdrachten

 • Paper

 • Twee multiple choice tentamens

Het eindcijfer voor Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen 2A is opgebouwd uit drie cijfers, namelijk het individuele
cijfer voor de paper (voor Onderwijskunde of Gezinspedagogiek) en het gemiddelde van de
deeltentamencijfers A-Onderwijskunde en A-Gezinspedagogiek. De deeltentamens voor de beide vakgebieden moeten elk minimaal met een 5,5 zijn afgerond. Het totale (gemiddelde) tentamencijfer telt voor 50% mee voor het eindcijfer van IPOW 2A en het cijfer voor de paper telt eveneens voor 50% mee. Zowel het gemiddelde tentamencijfer als het cijfer van het paper dienen 5,5 of hoger te zijn om het vak te kunnen halen. Ook de verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn gemaakt voor het behalen van dit vak.

Blackboard

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Blackboard raadplegen.

Literatuur

 • Saab, N., & Van den Broek, P. (Eds.) (2011). Introduction to Educational Studies. Harlow, England: Pearson Education Limited.

 • Van IJzendoorn, M. H. (2008). Opvoeding over de grens: gehechtheid, trauma en veerkracht. Den Haag: Boom Lemma.

 • Wetenschappelijke artikelen worden op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Bij IPO 2 melden studenten zich afzonderlijk aan voor deel A en deel B.
Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: dr. N. Saab
Kamer: 4A.37

Voor vragen rondom het Gezinspedagogiek-deel kan contact opgenomen worden met M.J.L. Prevoo, MSc. Mevrouw Prevoo houdt in de collegeperiode van Gezinspedagogiek elke week spreekuur per e-mail op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.