Studiegids

nl en

Tutoraat

Vak
2013-2014

LET OP: de Academische Pabo Leiden en de Academische Pabo Den Haag hebben elk een eigen tutoraat (vakbeschrijving wordt verstrekt via de Hogescholen), met elk een apart rooster

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

  • Praktische oefeningen in schrijf- en presentatievaardigheden. Studenten moeten voor diverse studieonderdelen papers of andere schriftelijke werkstukken maken. Binnen het Tutoraat wordt aandacht geschonken aan het verwijzen naar literatuur. Daarnaast verzorgen studenten presentaties die door de tutor en medestudenten van feedback worden voorzien.

  • Studieplanning en strategisch/zelfstandig studeren.

  • Kritisch omgaan met het ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen, zowel van zichzelf als dat van anderen, met speciale aandacht voor wetenschappelijke fraude en de NVO-beroepscode.

Leerdoelen

  1. Het bevorderen van het inzicht in de samenhang van de verschillende onderdelen van de propedeuse onderling, en in relatie tot het onderwijsprogramma voor het vervolg van de bacheloropleiding en in de masteropleiding.
    1. Het op – aanvangsniveau – realiseren van de volgende vaardigheden:
  • het vergaren van relevante informatie over een specifiek thema, inclusief het gebruik van bibliotheekhulpmiddelen (eindterm 2.1)

  • het vervullen van individuele deeltaken in een samenwerkingsverband (eindterm 2.11);

  • het – op aanvangsniveau – bevorderen van voor wetenschappelijke vorming relevante attituden, zoals: verwondering en nieuwsgierigheid, bereidheid tot twijfel, inspanning en doorzettingsvermogen, oog voor maatschappelijke consequenties en bereidheid tot samenwerking (eindterm 3.1).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Alle eerstejaars studenten worden ingedeeld in groepen van ongeveer vijftien studenten die begeleid worden door een tutor. Na de eerste tutorbijeenkomst kan op verzoek van de student of de tutor een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarin bijzondere omstandigheden die van invloed op de studie kunnen zijn besproken worden. Van dit gesprek wordt een vertrouwelijk verslag gemaakt dat in het dossier van de desbetreffende student(e) wordt opgenomen. In het eerste semester zijn er eenmaal in de twee weken bijeenkomsten. In het tweede semester zijn er minder bijeenkomsten. De bijeenkomsten van het tweede semester staan voor een belangrijk deel in het kader van ethische aspecten van wetenschappelijk handelen (en sluiten nauw aan op het studie-onderdeel Inleiding in de praktische filosofie).

Het practicum ‘bibliotheekgebruik en literatuurresearch’ alsmede het onderdeel ‘taalvaardigheid Nederlands’ (eerste semester) zijn verplichte onderdelen van het tutoraat.

De eerstejaars studenten krijgen de groepsindeling thuis gestuurd (indien men zich tijdig heeft aangemeld bij de opleiding). De zalen en tijden van de verschillende tutorgroepen staan in het rooster op de website vermeld.

Let op: het tutoraat moet verplicht tijdens het eerste jaar van inschrijving gevolgd worden. Voor het onderwijsonderdeel Tutoraat wordt geen vrijstelling verleend (m.u.v. studenten die in de propedeuse van Psychologie met goed gevolg al het tutoraat hebben gedaan. Zij kunnen een vrijstellingsaanvraag indienen en eventueel vrijstelling voor het eerste semester krijgen).

Toetsing

Een voldoende beoordeling van alle opdrachten en een actieve deelname aan het tutoraat (alle bijeenkomsten van het tutoraat zijn verplicht; bij afwezigheid met een geldige reden dient altijd een vervangende opdracht gemaakt te worden). Een student mag niet meer dan twee bijeenkomsten van het tutoraat met een geldige reden, ter beoordeling van de tutor en de coördinator, afwezig zijn. Vakantie geldt niet als geldige reden.

Eveneens dient men het practicum ‘bibliotheekgebruik en literatuurresearch’ met een voldoende afgesloten te hebben en dient men deelgenomen te hebben aan het onderdeel ‘taalvaardigheid Nederlands’
.
Studenten ontvangen, indien men voldaan heeft aan alle eisen, de studiepunten na afloop van het tweede semester.

Literatuur

Contact

Coördinator is drs. A.W.M. Duijx, afd AGP. De heer Duijx heeft tijdens het eerste semester spreekuur op maandag van 11.00 – 12.00 uur.