Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden voor Japanstudies

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japan Studies

Beschrijving

Deze collegereeks richt zich op het verbeteren van academische lees- en schrijfvaardigheden. Studenten worden geconfronteerd met een reeks basis-teksten op het terrein van Japanstudies, aan de hand waarvan zij kritische denk- en leesvaardigheden leren ontwikkelen. De cursus richt zich verder op het aanleveren van basisvaardigheden voor het schrijven van een academische paper, zoals het op juiste wijze aanhalen van literatuur, het geven van verwijzingen, opstellen van een literatuurlijst, maar ook basisbegrippen en basiszinnen die binnen Japanstudies of academisch schrijven in bredere zin gebruikelijk zijn, de opzet van een paper, etc. De cursus gaat uit van aktief leren: studenten moeten veelvuldig oefenen om zich in deze vaardigheden te bekwamen. Uiteindelijk worden deze oefeneningen afgerond met het schrijven van een eindpaper. Het grootste deel van deze cursus is in het Engels, zowel wat de te lezen literatuur als wat de colleges betreft, maar er zal ook een duidelijke Nederlandstalige component zijn.

Leerdoelen

  • Het opdoen van kennis over belangrijke kwesties en discussies binnen Japanstudies. – Kritisch lezen, analyseren en synthetiseren van academische artikelen op het terrein van Japanstudies. – Het ontwikkelen van schriftelijke academische vaardigheden – Opdoen van onderzoeksvaardigheden, in de eerste plaats voor onderzoek in een academische context, maar ook ten behoeve van bijvoorbeeld journalistieke of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Rooster

dinsdag 13:00-15:00

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Studielast

  • 5 ec =140 uur – contacturen: 2 uur per week X 13 weken = 26 uur – voorberieding colleges: ong. 25 pagina’s p.w. = 4 uur x 13 weken = 52 uur – opdrachten , eindpaper = 62 uur-

Toetsing

Mid-term Opdracht: 40% Eindpaper: 50%, tussenopdrachten (4): 10%
Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de mid-term opdracht en de eindopdracht, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student ook voldoende tussenoprachten heeft gemaakt, en voor de deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Toegang tot de Blackboard omgeving is essentieel om deze cursus succesvol te kunnen volgen. Alle belangrijke informatie over de cursus, zoals de cursus literatuur, de syllabus, cursusvereisten en het cursusschema worden via Blackboard doorgegeven.

Literatuur

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 3rd ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2008.

overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

B.A.Wakefield
M.Winkel

Opmerkingen