Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: spreken en luisteren

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Met succes I.K. 1a taalvakken afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester, en is gericht op het verder ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid. Hierin staan de gesproken reproductie en interactieve communicatie van de studenten onderling centraal, d.m.v. het formuleren van vragen en geven van adequate reacties daarop, herhaling- en vervangingsopdrachten in modeldialogen, rollenspel enz.. Ten behoeve van de luistervaardigheid worden oefeningen gedaan aan de hand van het Workbook. Tevens worden videoclips en fragmenten uit een drama of een film getoond ter bevordering van het globale verstaan van onbekende informatie en culturele elementen. Het biedt verder voor de bijvakkers de gelegenheid om kennis te maken met vaktermen en uitdrukkingen, indien er sprake is van de opsplitsing in twee groepen van resp. hoofd- en bijvakkers.

Leerdoelen

 • Zich verstaanbaar maken en formuleren in korte bewoordingen van alledaagse taken in de directe omgeving.

 • Gebruiken van uitdrukkingen en een beperkt aantal eenvoudige structuren waarbij de zinnen verbonden worden met eenvoudige voegwoorden.

 • Communiceren van basisinformatie over de achtergrond van de student zelf, zoals studie, familie, vrije tijd etc.

 • Helder uitspreken en vlot lezen van onbekende teksten en verstaan van een eenvoudig gesprek in een laag tempo m.b.t. zeer vertrouwde onderwerpen.

 • Begrijpen/invullen van globale/specifieke informatie in het opgedragen luistermateriaal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast - Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

Een combinatie van de volgende toetsvormen:

 • 2-wekelijkse schriftelijke toets over de kennis van behandelde woorden en uitdrukkingen per les: 10% (van het eindcijfer).

 • 2-wekelijkse voordracht van een ‘zelfgemaakte’ dialoog: 10% (van het eindcijfer).

 • Luistervaardigheidstentamen met korte open (invul)vragen, aan het eind van het semester: 30% (van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie van een door student(en) zelf gemaakt opstel (dialoog) en mondeling tentamen van behandelde leerstof, gevolgd door een kort “vrij” gesprek dat refereert aan de actieve spreekvaardigheid, aan het eind van het semester: 50% (van het eindcijfer)

De toetsing van het eerste onderdeel wordt ook voor 10% meegerekend bij de toetsing van Basiskennis Koreaans:Basis. Het derde onderdeel geschiedt gezamenlijk, het vierde op individuele basis of in een groep.
Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de vier onderelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5,5 uit 10. In geval van herkansing is die er voor elk van de vier onderdelen afzondelijk.

Blackboard

Er wordt voor de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen, de wekelijkse opdrachten en de antwoorden van de oefeningen in het werkboek die tijdens de lessen niet aan bod komen.

Literatuur

Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1 & 2. Second edition, Honolulu 2009.
M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1& 2. Second edition, Honolulu 2009.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: Dinsdag 12.00-13.00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel.