Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

BA - Eindwerkstuk Japanstudies 2013-2014

Vak
2013-2014

Voertaal

Nederlands/Engels

Koppeling aan een BA-3 seminarcollege

Het BA-eindwerkstuk is het vervolg op een BA3-seminarcollege in de eerste semester en ligt in het verlengde van de nieuwe cluster-indeling. Studenten worden per werkstukbegeleider ingedeeld in een Thesis Class, waarin begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd wordt met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal. Stap voor stap ontvangen studenten ook gerichte feedback van de begeleider en de medestudenten op de hoofdstukken van het eindwerkstuk.

ECTS

Het BA-eindwerkstuk levert 10 EC op en een Thesis Class is verplicht onderdeel van de begeleiding daarvan.

Bepalingen

Voor het BA-eindwerkstuk gelden verder de volgende bepalingen.

Onderwerpskeuze

Het onderwerp moet aansluiten op de expertise van de thesis-begeleider en in overleg met de docent gekozen moet worden.

Omvang

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. Met de toestemming van de begeleider kan er een langere appendix toegevoegd worden. De begeleider kan ook aan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES:
Inleveren kladversie van de scriptie: 25 april 2014
Inleveren definitieve versie scriptie: 1 juni 2014

● De verdeling van BA-eindwerkstuk begeleiders vindt plaats binnen de BA3 seminars.
Studenten die hun BA scriptie in het tweede semester wensen te voltooien, behoren vóór 1 oktober 2013 dit kenbaar te maken bij hun BA3 seminar docenten.

● Alle BA scripties die in het huidige academische jaar (voor 31 augustus) beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2014 ingeleverd zijn. Wij werken met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA scriptie. De eerste deadline voor het inleveren valt op 25 april 2014. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2014. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.

● Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via de gemeenschappelijke Blackboard-site die met dit oogmerk is opgezet en voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd door Turnitin, de opvolger van SafeAssign. Na de deadline van 1 juni 2014 is het niet langer mogelijk om een tekst aan te leveren via de Blackboard-site.

● Alle definitieve versies die voor 1 juni zijn ingeleverd zullen door de hoofdbegeleider en de tweede lezer worden beoordeeld. De beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – zal binnen zes weken bekend gemaakt worden. Studenten mogen hun afstudeerformulieren met inleverdatum 1 juli inleveren voordat de scriptie cijfer is ingevoerd.

● Scripties die na 1 juni worden ingeleverd, worden pas beoordeeld, en ontvangen dus ook pas feedback, ná het begin van het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar, oftewel vanaf september 2014. Studenten die aan de aanwezigheidsplicht en inleverdata van de Thesis Class in het tweede semester hebben voldaan, mogen na 1 september, en tot en met 10 december hun scriptie afronden. Ook hier heldt een twee-deadlines beleid. De eerste deadline voor het inleveren valt op 20 oktober 2014. Studenten die op of vóór deze datum een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider hebben recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar binnen drie weken retour ontvangen van de begeleider. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 10 december 2014. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline.

● Studenten die er niet in slagen voor 10 december 2014 hun scriptie in te leveren, dienen opnieuw een Thesis Class te volgen en scriptie te schrijven, in principe bij een andere begeleider.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.