Studiegids

nl en

Vroege prehistorie

Vak
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

De cursus behandelt de archeologie van jagers en verzamelaars in Noordwest-Europa. Aan bod komen de vroegste bewoning, Neanderthalers, jager-verzamelaars aan het einde van de ijstijd, de laatste jager-verzamelaars en hun relatie met boerensamenlevingen. De cursus biedt een overzicht van sleutelsites en kernthema’s zoals voedselstrategie, mobiliteit en technologie.

Leerdoelen

  • Kennis van enkele belangrijke vindplaatsen uit Noordwest-Europa;

  • Kennis van het chronostratigrafisch raamwerk en periodisering van Paleo- en Mesolithicum;

  • Kennis van de hoofdlijnen van Paleo- en Mesolithische bewoning van Noordwest-Europa;

  • Kennis van enkele belangrijke theorieën uit de archeologie van jager-verzamelaars;

  • Het kunnen becommentariëren van een wetenschappelijk betoog.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 10 hoorcolleges;

  • 300 pagina’s literatuur;

  • 5 opdrachten via BlackBoard.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen (50%);

  • Paper (50%).

Het tentamen en de paper moeten beiden voldoende zijn, er kan niet gecompenseerd worden.
Wanneer de 5 BlackBoard opdrachten ingeleverd en van voldoende niveau zijn, kan een bonus van 0.5 punt verdiend worden.
De delen waarvoor een onvoldoende behaald is kunnen herkanst worden, maar voldoendes blijven staan en kunnen niet herkanst worden.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt gepubliceerd op BlackBoard.

Inschrijven

De inschrijving verloopg via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. A. Verpoorte.

Opmerkingen

Het college wordt in principe in het Nederlands gegeven. Als er buitenlandse deelnemers zijn, wordt de cursus in het Engels gegeven.