Studiegids

nl en

Franse taalkunde I (Linguistique française I)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De bedoeling van deze cursus is de student vertrouwd te maken met het wetenschappelijke begrippenapparaat en de methodes die gangbaar zijn in de verschillende terreinen van de taalkunde van het Frans. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: wat is het Frans? Waar komt het Frans vandaan? Welke vormen van taalvariatie zijn er binnen het Frans, in Frankrijk, en in de wereld?

In het tweede deel van deze cursus komt de fonetiek en de fonologie aan bod. In het fonetische gedeelte wordt de student vertrouwd gemaakt met fonetische transcriptie. In het fonologische deel wordt dieper ingegaan op de structuur van het Franse klanksysteem. Ook komen er verschillende theoretische benaderingen aan bod die een verklaring kunnen bieden voor fenomenen van het Franse klanksysteem.

Dit college vormt de basis voor de meer specifiek gerichte colleges Franse taalkunde van het BA vervolgprogramma.

Leerdoelen

Studenten vertrouwd maken met:

begrippen, methodes en wijze van argumenteren binnen de taalkunde;

 • de factoren die de ontwikkeling en de verspreiding van de Franse taal beïnvloed hebben;

 • de basisbegrippen van de fonetiek en met fonetische transcriptie;

 • de basisbegrippen van de fonologie van het Frans.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Het eerste deel van het college is een hoorcollege.

Het tweede deel van het college is een werkcollege. Elke week bereiden de studenten een hoofdstuk voor. De lezing van het hoofdstuk, en de vragen en oefeningen van dat hoofdstuk worden door de studenten in groepjes voorbereid vóór het eigenlijke college. Tijdens het college beantwoordt de docent bijkomende vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd. Een afsluitende toepassing wordt tijdens de colleges gemaakt.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt op de volgende manier berekend:
10% huiswerkopdrachten
25% deeltoets fonetiek
65% tentamen

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN de cijfers voor fonetiek en het tentamen niet lager zijn dan een 5. Mocht uit de bovenstaande berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de tweede eis worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing: Schriftelijk tentamen (65% eindtoets, 35% phonétique).

Literatuur

 • Marina Yaguello, Catalogue des idées reçues sur la langue. Seuil, Points Paris

 • Syllabus: Introduction à la linguistique française (via Blackboard)

 • Syllabus: Introduction à la phonétique française (via Blackboard)

 • Syllabus: Introduction à la phonologie française (via Blackboard)

 • Matter, Uitgesproken Frans. Te bestellen als syllabus via printing on demand

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. J.S. Doetjes