Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Leerdoelen:

 • Univariate statistiek. Kennis van, met SPSS kunnen bepalen, en interpreteren van: geschikte univariate statistische maten, zoals gemiddelde en mediaan, op basis van onderzoeksvraag en meetniveau variabelen.

 • Bivariate statistiek. Kunnen kiezen, met SPSS toepassen en kunnen interpreteren van resultaten, van: geschikte bivariate statistische maat voor samenhang of het vergelijken van gemiddelden, op basis van onderzoeksvraag, meetniveau variabelen en mogelijke aannames (parametrisch of non-parametrisch)

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Elke maandag en woensdag vanaf 8 april 2015 t/m 8 juni 2015, 9.00 – 12.00 uur, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden. Locatie (gewijzigd per 2 april 2015):
  Maandagen:
  13/4 zaal SB-45
  20/4 zaal SB-011
  4/5 en 18/5 zaal SB-45
  1/6 en 8/6 zaal SB-11
  Woensdag:
  8/4 zaal SA-41
  15/4 zaal SA-41
  22/4 zaal SB-11
  29/4 zaal SB-45
  6/5 tot 3/6 zaal SA-41

NB: Op maandag 27 april, maandag 11 mei, woensdag 13 mei en maandag 25 mei zijn er GEEN colleges.

 • Practicum:
  Elke woensdag van 13 april t/m 3 juni (m.u.v. 13 mei) van 13-15 uur in pc-zalen 1A30, 1A32, 1A46 en 1A28.
  Indeling van studenten per groep wordt op Blackboard bekend gemaakt na het eerste college. (Studenten hoeven zich niet zelf voor practica in te schrijven in uSis.)

 • Deeltentamens in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden:
  1e deeltentamen: Vrijdag 24 april 2015, 9.00 -10.00 uur
  2e deeltentamen: Vrijdag 22 mei 2015, 9.00 – 10.00 uur
  3e deeltentamen: Woensdag 10 juni 2015, 9.00 – 10.00 uur

 • Herkansing:
  Dinsdag 30 juni 2015, 10.00 – 13.00 uur, zaal 1A27, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens, maar niet voor de practica.

Indeling in practicum-groepen wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Blackboard bekendgemaakt.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur ca. 378 blz = 63 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Een schriftelijk werkstuk dat tijdens de practica kan worden gemaakt; telt voor 25% van het eindcijfer.

Nota bene: voor het tentamen en het werkstuk moet allebei een voldoende worden behaald.

Blackboard

Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009 of 2013). Discovering Statistics using SPSS. Derde (2009) of vierde (2013) editie.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld. Dit geldt met name voor het boek van H. Russell Bernard (2006), Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Lanham: AltaMira Press.

Contact

Dhr. Drs. Igor Boog: i.boog@fsw.leidenuniv.nl
Mw. Drs. Marieke Slootman: m.w.slootman@fsw.leidenuniv.nl