Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Bachelor Thesis

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen studenten CA-OS die reeds hun propedeuse hebben behaald, komen in aanmerking voor het schrijven van de BA scriptie.

Beschrijving

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider. Ter ondersteuning van het scriptie traject volgt de student de BA scriptie cursus, welke bestaat uit verplichte bijeenkomsten die door diverse docenten verzorgd worden. Bij de colleges worden opdrachten gegeven die ondersteuning bieden in iedere fase van het schrijfproces.

Leerdoelen

De BA scriptie is een literatuur onderzoek waarin studenten bestaand wetenschappelijk onderzoek moeten verwerken en beoordelen. De volgende leerdoelen zijn van toepassing:

 • Het formuleren en operationaliseren van een onderzoeksvraag die past binnen de discipline culturele antropologie/ontwikkelingssociologie

 • Het zelfstandig verzamelen van wetenschappelijke literatuur over deze onderzoeksvraag

 • Het bestuderen, vergelijken en beoordelen van de verzamelde literatuur

 • Het schrijven van een bondige, goed gestructureerde academische tekst die een antwoord levert op de onderzoeksvraag met kritische gebruikmaking van de literatuur

Rooster / tijdspad

Het hele traject duurt van 12 september 2014 tot 20 april 2015.

 • De verplichte hoorcolleges (x5):
  12 september (11-13 uur zaal SA49),
  10 oktober (17-19 uur zaal SA49),
  21 november (9-11 uur zaal SA49)
  19 december 2014 (11-13 uur zaal SB11)
  6 februari 2015 (11-13 uur zaal 0A33).
  De bijeenkomst van 12 september is bedoeld als instructie voor het schrijven van de scriptieopzet (voorstel) die ingeleverd moet worden op 25 september 2014 (zie onderaan).

 • Vóór het eerste college op 12 september dienen studenten zich ook op Blackboard aan te melden voor het onderdeel BA scriptie 2014-2015.

 • 25 september 2014: uiterlijke datum voor het inleveren van een scriptieopzet (korte beschrijving van het gekozen scriptie-onderwerp) bij de scriptie-coördinator mw. R. Spitters. Bij het kiezen van een onderwerp moeten de literatuur en onderwerpen van eerder gevolgde CA-OS vakken als uitgangs- of aanknopingspunt dienen, aangevuld met zelf gevonden literatuur. Zie verder de richtlijnen voor de scriptieopzet. De scriptieopzet moet in geprinte vorm en in tweevoud worden ingeleverd in het postvakje van de BA-scriptiecoördinator mw. R. Spitters. De scriptiecoördinator zal aan de hand daarvan aan elke student een scriptiebegeleider toewijzen.

 • Eind september/ begin oktober 2014: aan iedere student wordt een begeleider toegekend. Studenten worden hierover op de hoogte gesteld aan het eind van september en dienen in de loop van oktober contact op te nemen met hun scriptiebegeleiders.

 • Tussen 29 september en 9 oktober: Bibliotheekpracticum op verschillende data/tijden. LET OP: studenten volgen 1 bijeenkomst, indeling wordt bekend gemaakt via Blackboard

 • Januari 2014: collegevrije maand waarin geschreven moet worden

 • 23 maart 2015: eerste volledige versie van de scriptie wordt ingeleverd

 • 20 april 2015 voor 17:00: uur uiterlijke datum voor het inleveren van de definitieve versie van de scriptie (in pdf en 3x geprint/ingebonden bij het secretariaat).

Studenten die niet in augustus 2015 willen afstuderen maar bijvoorbeeld in januari 2016, worden met klem verzocht om met de scriptie toch in 2014 te starten en hun afstudeerplannen in de scriptie-opzet bekend te maken!

Studenten die reeds in een eerder collegejaar zijn begonnen met de scriptie, maar nog niet klaar zijn, worden verzocht om de scriptiecoördinator mw. R. Spitters en hun begeleider hierover te informeren.

Onderwijsvormen

Studiebelasting: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • schrijven van een literatuurscriptie (minimaal 10.000 en maximaal 12.000 woorden), inclusief literatuurstudie

 • 5 verplichte hoorcolleges van 2 uur incl. korte opdrachten =

 • 1 verplicht bibliotheekpracticum van 2 uur aangevuld door 2 uur aan voorbereiding via een Blackboard module

 • bestuderen van het naslagwerk: Joy de Jong (2011)_Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie._Bussum: Coutinho.

Toetsing

 • Beoordeling van de scriptie door de begeleider en de tweede lezer (beiden door de coördinator toegewezen) vindt plaats conform de aandachtspunten voor het nakijken van BA scripties .

 • De eerste versie van de scriptie moet bij de begeleider worden ingeleverd uiterlijk op 23 maart 2015 (eerder mag ook).

 • De definitieve, geprinte en ingebonden versie van de scriptie (in drievoud) moet bij het secretariaat worden ingeleverd uiterlijk op 20 april 2015 voor 17:00 uur of eerder (i.o.m. individuele begeleider). Zie voor aanvullende voorwaarden het scriptie draaiboek. Tevens moet een digitale versie van de scriptie (PDF) worden opgestuurd/ingeleverd naar/bij het secretariaat (secrcaos@fsw.leidenuniv.nl).
  Na deze datum zal de beoordeling van de scripties plaatsvinden.

 • Begeleiding en beoordeling van scripties is in de maanden juli en augustus niet mogelijk i.v.m. onderzoeksverplichtingen van de docenten.

Cursusprogramma

Deze cursus heeft tot doel het schrijven van de BA scriptie te ondersteunen en de kwaliteit van de resultaten te verbeteren. De cursus bestaat uit bijeenkomsten die door diverse docenten verzorgd worden.

Bij de colleges worden opdrachten gegeven ter ondersteuning van iedere fase in het schrijfproces. Ook wordt gebruik gemaakt van het handboek dat studenten dienen aan te schaffen vóór de eerste (zie literatuur onderaan).

Blackboard

Studenten worden verzocht om zich voor de Blackboardmodule “Bachelor Thesis CA-OS 2014-15” aan te melden omdat via deze weg de informatie zal worden verspreid. De module zal voor 1 september 2014 worden geactiveerd.

Literatuur

 • Joy de Jong (2011) Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

 • verdere literatuur individueel te bepalen door student en zijn/haar scriptiebegeleider.

Inschrijving

 • Vóór 12 september aanmelden op Blackboard.
  Tussen 12 september en 25 september moeten studenten via Blackboard een scriptieopzet inleveren om in aanmerking te komen voor begeleiding.

 • Aanmelding in uSis is niet nodig voor dit studieonderdeel.

Contact

BA-scriptiecoördinator: Rosalinde Spitters MA
tel: 071 527 3450, kamer 3A29 (Pieter de la Courtgebouw)
r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl