Studiegids

nl en

Belastingrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Alle burgers, maar zeker ook alle juristen komen in aanraking met de fiscaliteit. Er is immers vrijwel geen rechtshandeling te bedenken die geen fiscale gevolgen heeft. De advocaat en bedrijfsjurist zullen bijvoorbeeld te maken krijgen met fusies waarbij fiscale aspecten een belangrijke rol spelen en de arbeidsjurist heeft te maken met bepalingen over loonbelasting en premieheffing. Veel juristen vestigen zich bovendien als zelfstandig ondernemer en krijgen alleen al uit dien hoofde te maken met inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Ook rechters moeten zich in civiele zaken bezig houden met fiscale aspecten bij het bepalen van belastingschade. Een jurist kan daarom niet zonder basiskennis over het fiscale recht, daarin wil dit vak voorzien. Daarnaast is de fiscaliteit uiteraard van groot belang voor notarissen. Belastingadviseurs en ambtenaren bij het ministerie van financiën en de belastingdienst hebben vanzelfsprekend dagelijks met de fiscaliteit te maken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak belastingrecht is u een eerste kennismaking met de bestudering van het belastingrecht te bieden. In dat kader wordt u geconfronteerd met de opzet van het Nederlandse belastingstelsel, een aantal belangrijke heffingswetten, en met het internationale belastingrecht. Het belastingrecht wordt vanuit een aantal thema’s benaderd.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • U heeft inzicht in de plaats van het belastingrecht binnen de maatschappij en binnen het Nederlandse rechtsstelsel. Concreet heeft u zicht op de juridische positie van de diverse actoren in het fiscale speelveld (belastingplichtige, inspecteur, wetgever, belastingadviseur en belastingrechter). Welke rechtsbeginselen en rechtsregels bepalen het handelen van deze actoren?

 • U heeft grondige kennis van de structuur van het Nederlandse belastingstelsel. Concreet bent u in staat uw weg te vinden in de belangrijkste belastingwetten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en algemene wet inzake rijksbelastingen) en kunt u bepalingen daarvan toepassen.

 • U heeft kennis van de inhoud van de verschillende belastingwetten en u begrijpt de samenhang tussen die wetten.

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van het materiële belastingrecht. U heeft kennis van de belastingheffing over actief inkomen (arbeidsinkomsten in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en winstinkomen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) en passief inkomen (eigen woning, inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen). Voorts heeft u kennis van de systematiek van de omzetbelasting. Concreet bent u in staat om het onderscheid tussen de belastingheffing over de verschillende vormen van inkomen te onderscheiden en casusposities op te lossen.

 • U heeft op hoofdlijnen kennis van het formele belastingrecht en heeft in dat kader inzicht in het systeem van het opleggen van aanslagen in het systeem van rechtsbescherming. Concreet bent u in staat aan de hand van vraagstukken te beoordelen op welke wijze de rechtsverhouding tussen burger en overheid op het terrein van het belastingrecht is vormgegeven.

 • U heeft kennis gemaakt met aspecten van het internationale belastingrecht en de politieke afwegingen die in het kader van vestigingsklimaat van belang zijn. Concreet weet u zich een gefundeerd oordeel te vormen over de positie van Nederland in de discussie met betrekking tot de internationale verdeling van heffingsrechten. Voorts kunt u gevallen onderkennen waarin de toepassing van verschillende aangrijpingspunten voor belastingheffing leidt tot dubbele belastingheffing en bent u op hoofdlijnen bekend met de regels ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

 • U kunt uit een casus op het terrein van het belastingrecht de relevante fiscale vragen destilleren.

 • U kunt met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.

 • U kunt gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.

 • U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van het belastingrecht en die mening mondeling en schriftelijk onderbouwen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding: bestudering van de voor de betreffende week voorgeschreven stof en het maken van de weekopdrachten.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Tijdens de hoorcolleges wordt een systematische uiteenzetting van de studiestof aangereikt en worden accenten gelegd ter voorbereiding van het werkgroeponderwijs. De werkgroepen zijn bedoeld om aan de hand van vraagstukken, in de vorm van casusposities, kleine schrijfopdrachten en opzoekoefeningen, diepgang aan te brengen ten opzichte van de hoorcolleges. Daarbij wordt u door oefening in werkgroepverband – alsmede de voorbereiding daarop –vertrouwd gemaakt met de voorgeschreven studiestof. Beide collegevormen tezamen bieden een goede voorbereiding op het tentamen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit 30-40 meerkeuzevragen en een open vraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de open vraag voor 20%.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, de werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • P.M. van Schie, I.J.J. Burgers, e.a., Belastingrecht in Hoofdlijnen, Fed Fiscale Studieserie nr. 38, Deventer: Kluwer, meest recente druk

 • Wetboek Belastingwetten, meest recente druk (Kluwer of Sdu).

Reader:
Kan worden gedownload via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dhr. prof.dr. J.P. Boer

 • Werkadres: Steenschuur 25, Leiden, kamer B2.22

 • Bereikbaarheid: Na overleg met het secretariaat belastingrecht

 • Telefoon: 071 527 7840

 • E-mail: j.p.boer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B.211

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl