Studiegids

nl en

Sociaal Recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het sociaal recht kent drie delen:

 • het individuele arbeidsrecht

 • het collectieve arbeidsrecht en

 • het socialezekerheidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht normeert de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht. Het collectieve arbeidsrecht normeert de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers. Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door reïntegratieactiviteiten en uitkeringen.

Het vak geeft een gedegen inleiding tot voorgenoemde drie delen aan de hand van de onderliggende vraag hoe het recht kan bijdragen aan sociale cohesie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Sociaal recht geeft u in het tweede resp. derde jaar van de studie een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. De doelstelling van het vak betreft de introductie in de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • ongelijkheidscompensatie

 • integratie van publiek- en privaatrecht

 • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels en

 • bescherming van de zwakkere partij(en).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen hoofdstukken uit leerboek, opgegeven rechtspraak

Werkgroep/Casuscollege

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. B. Barentsen prof mr G.C.Boot. mr.drs. M.Y.H.G.Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk voorbereiden casus aan de hand van leerboek, wet- en regelgeving en rechtspraak : u kunt kiezen tussen werkgroeponderwijs en casuscolleges (zelfde stof wordt besproken). Uitsluitend voor werkgroepdeelname dienen zij zich in te schrijven!

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk essaytentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (Juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

 • Ter Haar/Eleveld, Uittreksels Jurispridentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, Den Haag: Boom juridsiche uitgevers (Juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers. (Juiste druk wordt genoemd op Blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: Hele dag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: p.c.baartman@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak loopt grotendeels parallel aan Moot Court en is derhalve over meer dan 5 weken gespreid; zie het rooster!

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.