Studiegids

nl en

Inleiding Bestuursrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Juristen worden regelmatig met bestuursrechtelijke vragen geconfronteerd. Bijna elk bedrijf heeft voor zijn activiteiten wel één of meer vergunningen van de overheid nodig of kan een beroep doen op overheidssubsidies. Datzelfde geldt voor veel burgers; zij vragen bouw- en parkeervergunningen aan, worden gestraft voor te hard rijden door middel van een bestuurlijke boete en willen in aanmerking komen voor een uitkering. Rechters moeten die regels toepassen in de vele bestuursrechtelijke geschillen die aan hen worden voorgelegd en beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen bij de overheid zijn dagelijks bezig met het opstellen van die regels en de bijstelling daarvan. Het bestuursrecht bevat de regels die zien op de relatie tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds. Wat kunnen burgers doen wanneer de overheid eenzijdig hun rechtspositie bepaalt en zij het daarmee niet eens zijn? Kan elke burger daartegen in het geweer komen of is de toegang tot de bestuursrechter beperkt? En hoe komen bestuursorganen aan de bevoegdheid om eenzijdig besluiten te nemen die burgers binden? Bij deze en tal van andere vragen wordt in dit vak stilgestaan. Het vertrekpunt is het algemene deel van het bestuursrecht, dat vorm gekregen heeft in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar er is ook oog voor het bestuursrecht dat is neergelegd in bijzondere wettelijke regelingen.

In dit vak verwerft u grondig inzicht in de kernbegrippen uit de Awb: ‘bestuursorgaan’, ‘belanghebbende’ en ‘besluit’, die elk in aparte weken aan de orde komen. Ook de hoofdlijnen van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming komen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan voorprocedures (i.h.b. bezwaar) en de rechterlijke procedure.

In dit vak ontwikkelt u verder enkele professionele vaardigheden, zoals het gebruik van wetboeken, het opzoeken van regelgeving, parlementaire stukken en jurisprudentie via diverse databanken en het analyseren van jurisprudentie, in aansluiting op de training van deze vaardigheden in de Leiden Law Practices. In een praktijkcollege in de laatste week wordt de stof van de voorgaande weken aan de hand van een aansprekende casus nog eens doorgenomen, zodat u oog krijgt voor de relevantie van de kennis van het bestuursrecht in de praktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak beoogt een inleiding te geven in het bestuursrecht, met name door u in staat te stellen om a. de wijze waarop bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen te herkennen en te benoemen, b. de kernbegrippen van het bestuursrecht te definiëren en toe te passen, c. de geschreven en ongeschreven normen van het bestuurshandelen te benoemen en d. de begrippen van het bestuursprocesrecht (incl. voorprocedures) te definiëren en toe te passen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de kernbegrippen van het bestuursrecht (bestuursorgaan, besluit, belanghebbende) definiëren/beschrijven en op een eenvoudige bestuursrechtelijke casus toepassen.

 • U kunt benoemen hoe bestuursbevoegdheden in het leven worden geroepen en overgedragen en u kunt herkennen of dit is gebeurd middels attributie, delegatie of mandaat.

 • U kunt beargumenteren welk beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing is in een eenvoudige bestuursrechtelijke casus.

 • U kunt aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht en bijzondere bestuursrechtelijke wetgeving benoemen welke rechtsmiddelen openstaan tegen verschillende typen overheidshandelingen.

 • U beheerst enkele basale professionele vaardigheden: het snel vinden van relevante wetten/wetsartikelen in een wettenbundel of via de geëigende overheidsportals op internet, het zoeken van relevante informatie via juridische databanken, het ordenen en analyseren van kamerstukken of jurisprudentie en het schrijven van een beknopt betoog over een aangedragen bestuursrechtelijk onderwerp of probleem.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Naam docent: Michiel Tjepkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Jacobine van den Brink, Claartje van Dam, Marga Groothuis, Karien Lagrouw, Alke Metselaar, Rudolf van Binsbergen en Floris van Galen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het zich door middel van zelfstudie eigen maken van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof en voorbereiden van opgaven daarover. Voorts dient gedurende de cursus, op de in het werkboek aangegeven momenten, een beknopte tussentijdse schriftelijke opdracht te worden ingeleverd die tijdens de werkgroepbijeenkomst wordt becommentarieerd.

Studiebegeleiding:

Wekelijks inloopspreekuur door werkgroepdocenten (vanaf tweede onderwijsweek)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid op individuele basis vragen voor te leggen.

Tentamenoefening

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Jacobine van den Brink, Marga Groothuis, Claartje van Dam, Alke Metselaar, karien Lagrouw, Rudolf van Binsbergen en Floris van Galen.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig bestuderen van alle studiestof

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaand uit 40 meerkeuzevragen en een essayvraag. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de essayvraag voor 20%.

Inleverprocedures
De tussentijdse schriftelijke opdrachten dienen bij de eigen werkgroepdocent te worden ingeleverd, op de in het werkboek aangegeven datum en wijze.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • mr. T. Barkhuysen e.a. ., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer 2014 (7e druk)

 • A.M.M.M. Bots e.a. (red.), Staats- en bestuursrecht. Jurisprudentie 1849-2011, Nijmegen: Ars Aequi Libri (4e herziene editie)

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2014-2015 of Blauwe VNW 2014-2015

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding staats- en bestuursrecht (studiejaar 2014-2015)

Reader:

 • Reader Inleiding staats- en bestuursrecht (studiejaar 2014-2015)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr.dr. M.K.G. Tjepkema

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A1.57

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7723

 • E-mail: m.k.g.tjepkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl