Studiegids

nl en

Inleiding Criminologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals geweld en agressie, georganiseerde criminaliteit, overvallen, organisatiecriminaliteit. In de laatste weken van het vak wordt ingegaan op beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen en de verschillende criminologische visies die daarop bestaan. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Alle opdrachten tezamen worden ingeleverd als portfolio. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u kennis van:

 • de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie;

 • de centrale theoretische noties in de criminologie;

 • basale methodologische noties van criminologisch onderzoek;

 • recente empirische onderzoeksbevindingen in de criminologie.

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de opgedane kennis mondeling en schriftelijk reproduceren en verbinden met concrete casussen;

 • informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard en omvang van criminaliteit, verklaringen van criminaliteit en de aanpak van criminaliteit – en deze informatie toepassen op concrete casussen;

 • onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mw. J.V.O.R. Doekhie, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten:Studenten dienen voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken. Deze opdrachten samen vormen het portfolio waar de student op beoordeeld wordt.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen: open en meerkeuzevragen

 • Tussentijds werk schriftelijk (de opdrachten in het portfolio)

 • Eindcijfer bestaat voor 70% uit cijfer tentamen en 30% cijfer tussentijds schriftelijk werk.
  Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld.

Inleverprocedures

 • Tussentijds schriftelijk werk en portfolio via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, laatste druk.

 • Van Dijk, J.J.M., W. Huisman, P. Nieuwbeerta (2014 / laatste druk) Actuele criminologie (8e herziene druk), Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Kalidien, S.N. en De Heer- De Lange, N.E, Criminaliteit en Rechtshandhaving (laatste versie), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (gratis te downloaden via www.cbs.nl).

 • Nader bekend te maken artikelen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.06

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl