Studiegids

nl en

Criminalistiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken, de interpretatie van de waarnemingen in forensisch onderzoek en de rol van de forensisch deskundige en zijn rapportage in het strafrecht. Deze vorm van wetenschap ontstond rond het begin van de twintigste eeuw en was lange tijd het exclusieve terrein van de politie. De methodologische fundamenten van de criminalistiek waren lange tijd zeer zwak, maar in de afgelopen jaren zijn deze sterk ontwikkeld. Een goed begrip van deze fundamenten staat centraal in dit vak. Belangrijke vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: Wat kan de criminalistiek bijdragen aan de strafrechtspleging, welke vragen kan het wel en welke vragen kan het niet beantwoorden, hoe communiceren professionals in de strafrechtsketen (opsporingsambtenaren, aanklagers, rechters, etc.) over forensisch bewijs en bewijswaarde en welke kritiek kan daarop vanuit wetenschappelijk oogpunt geleverd worden? Deze vragen worden mede besproken aan de hand van concrete casussen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de media-aandacht en publieke belangstelling voor forensisch onderzoek. Zo zal worden ingegaan op de misverstanden die bestaan over wat wel en wat niet mogelijk is in forensisch onderzoek en de teleurstelling die ontstaat wanneer de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn dan televisieseries zoals CSI doen voorkomen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het benoemen en uitleggen van methodologische problemen die kleven aan klassiek criminalistisch onderzoek;

 • Het benoemen en uitleggen van de mogelijkheden en beperkingen van modern criminalistisch onderzoek;

 • Het kritisch reflecteren op de inhoud van een forensische rapportage (zwakke punten aanwijzen, relevante vragen stellen en conclusies interpreteren);

 • Het kritisch reflecteren op het gebruik van forensische rapportages ten behoeve van de bewijsvoering in strafrechtzaken.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. C.E.H. Berger en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. C.E.H. Berger

Andere onderwijsvorm(en)
Een dag excursie naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De excursie is een verplicht onderdeel binnen het vak.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met speciale meerkeuzevragen waarbij meerdere antwoorden goed of fout kunnen zijn.

 • Het in kleine groepjes voorbereiden van een presentatie en leiding geven aan een discussie. De presentatie moet voldoende zijn om aan het tentamen deel te mogen nemen.

Herkansing

 • Bij een klein aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur, inclusief de stof zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Reader:
Een reader met relevante literatuur zal voor aanvang van het vak beschikbaar worden gesteld.

Aanvullende literatuur wordt tijdig via Blackboard beschikbaar gesteld.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. C.E.H. Berger

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail:

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.