Studiegids

nl en

Forensische Accountancy

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De cursus Forensische Accountancy biedt een bespreking van diverse onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen.

Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, Ahold, de zaak Holleeder/Endstra). Tijdens de werkcolleges zult u op interactieve wijze worden uitgedaagd en schrijft u – mede op basis van peerfeedback – een kritische reactie op een artikel over een onderwerp op het gebied van de forensische accountancy.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het beschrijven en uitleggen van verschillende vormen van fraude, witwassen en organisatiecriminaliteit;

 • Het beschrijven, uitleggen en beoordelen van de toegevoegde waarde en beperkingen van de forensische accountancy in het kader van de rechtshandhaving;

 • Het beschrijven, uitleggen en beoordelen van de mogelijkheden en meerwaarde van samenwerking tussen bijvoorbeeld juristen, criminologen en accountants;

 • Het concreet aan de hand van casuïstiek kunnen duiden of en hoe een forensisch accountant een bijdrage kan leveren aan de preventie en of detectie van delicten als fraude en witwassen, alsmede tegen welke knelpunten de forensisch accountant in de casus aan kan lopen.

 • Verworven theoretische kennis toepassen op casuïstiek.

 • Het verzamelen en analyseren van literatuur over een onderwerp op het gebied van forensische accountancy.

 • Kritisch evalueren van een artikel over een in het kader van forensische accountancy relevant thema en aan de hand van andere literatuur de aannames van het artikel deels bevestigen en/of ontkrachten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mw. B.C.M. van Hazebroek, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).

 • Schriftelijke kritisch inhoudelijke reactie op een artikel (30%).

 • Om het vak Forensische Accountancy met een voldoende af te sluiten, dient zowel het tentamencijfer (70%) als het cijfer voor de opdracht (30%) voldoende (minimaal een 5,5) te zijn.

 • Een voldoende cijfer voor een (sub) onderdeel blijft geldig gedurende het collegejaar waarin het cijfer behaald is. Indien u aan het einde van het betreffende collegejaar geen voldoende voor de gehele cursus heeft behaald, zal zowel het tentamen als de opdracht rondom de literatuurreview in het volgende collegejaar opnieuw moeten worden gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Inleverprocedures_

 • De schriftelijke opdracht dient ingeleverd te worden op Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Een bundeling van artikelen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. B.C.M. van Hazebroek MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl