Studiegids

nl en

Moord en Doodslag

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Moord en doodslag betreffen de meest gewelddadige vormen van crimineel gedrag. Het gaat immers om vormen van geweld met een voor het slachtoffer fatale afloop. Deze cursus gaat dieper in op de patronen, oorzaken en preventie van fataal geweld. Daarnaast wordt stilgestaan bij manieren waarop incidenten van fataal geweld kunnen worden geclassificeerd (bijvoorbeeld op grond van kenmerken van het incident), (verklaringen voor) trends in de prevalentie van fataal geweld, factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten en strategieën om moord en doodslag te voorkomen. Tevens komen theoretische beschouwingen aan bod om zowel de incidentie als prevalentie van fataal geweld te kunnen verklaren. Specifieke aandacht zal tenslotte uitgaan naar doding in gezinsverband, zoals partnerdoding, kinderdoding en gezinsdoding, en mediaberichtgeving over moord- en doodslagzaken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het beschrijven van het opsporingsproces in moord- en doodslagzaken en opsporingstechnieken die hierbij worden gebruikt;

 • Het identificeren en uitleggen van verschillende typen moord en doodslag en factoren die de kans op een fatale afloop van een geweldsincident vergroten (op basis van een concrete casus);

 • Het verklaren van trends in de prevalentie van moord en doodslag;

 • Het kritisch analyseren en evalueren van mediaberichten over moord en doodslag;

 • Het benoemen en uitleggen van adequate en effectieve preventiestrategieën bij een bepaalde casus;

 • Het schrijven van een onderzoekspaper waarin zowel theoretische als empirische bevindingen worden toegepast op specifieke vormen van moord en doodslag (aan de hand van een concrete casus).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M.C.A. Liem

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M.C.A. Liem

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de wekelijks voorgeschreven literatuur.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen;

 • Een essay;

 • Het schriftelijk tentamen en het essay dienen afzonderlijk voldoende te zijn;

 • Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 30% door het essay.

 • Bij een klein aantal aanmeldingen voor het hertentamen, houden we de mogelijkheid open dat het tentamen niet schriftelijk, maar mondeling afgenomen wordt.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard ingeleverd)

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Liem, M. & Pridemore, W. (laatste druk) Handbook of European Homicide Research. New York: Springer.

 • Fox, J. & Levin, J. (laatste druk) Extreme Killing. Understanding Serial and Mass Murder (second edition). Thousand Oaks: Sage

 • Overig verplicht studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Dr. M.C.A. Liem

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl