Studiegids

nl en

Scriptie inclusief stage: Forensische criminologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER). Studenten kunnen niet deelnemen aan het vak, indien het bachelorvak “Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie” niet of met een onvoldoende is afgesloten.

Beschrijving

De master Criminologie wordt afgesloten middels een afstudeerproject. Dit afstudeerproject vindt in beginsel (voor studenten die in september beginnen met de master) plaats in het tweede semester van de masteropleiding (januari – juni). Dit afstudeerproject omvat in ieder geval een scriptie en tevens bij voorkeur een stage.

Het afstudeerproject is in principe een individuele, zelfstandige leerprestatie. Het gaat er om dat de student verworven theoretische en methodische vaardigheden en inzichten zelfstandig toepast op een criminologisch probleem. Samenvattend zijn er drie varianten van het afstudeerproject:

 1. een onderzoeksstage waarin de scriptie wordt geschreven
 2. een scriptie waarin de resultaten van een (reeds gelopen) stage worden verwerkt
 3. een scriptie die gebaseerd is op een zelfstandig onderzoek.
  De stage kan qua onderwerp losgekoppeld worden van de scriptie, mits beide onderdelen van voldoende wetenschappelijk niveau zijn.

Deze scriptievariant betekent dat er uit het lopen van een stage een scriptie is voortgevloeid. Vandaar de vakbenaming ‘scriptie INCLUSIEF stage’. De scriptie is dan de wetenschappelijke verslaglegging van het in het kader van de stage uitgevoerd onderzoek.

Aan de verslaglegging van het afstudeerproject wordt een aantal eisen gesteld. Er moet sprake zijn van: #een duidelijke probleemstelling en operationalisering, #een eigen analyse van de wetenschappelijke literatuur, waarbij de relatie wordt gelegd met de verzamelde onderzoeksgegevens of de anderszins bestudeerde problematiek en een overwegend sociaalwetenschappelijke oriëntatie, waarbij de voorkeur verdient dat inzichten uit verschillende disciplines worden gebundeld of geïntegreerd (multidisciplinair).

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Het uitvoeren van een adequate probleemanalyse van een criminologisch vraagstuk door kennis toe te passen van sociaalwetenschappelijke en strafrechtelijke theorieën.

 • Het op een professionele manier uitvoeren van een onderzoek en daarover rapporteren

 • Het op basis van een onderzoek formuleren van een beleidsadvies

 • Praktische vaardigheden en contacten ontwikkelen binnen de beroepspraktijk

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten zijn in staat zelfstandig een wetenschappelijk criminologisch onderzoek op te zetten, uit te voeren en hierover op wetenschappelijke wijze te rapporteren en te presenteren.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Twee seminars in het eerste semester.

 • Twee seminars in het tweede semester.
  Aanwezigheid bij alle masterseminars is verplicht en vereist voor een goede en snelle afronding van de stage en scriptie.

NB: Het missen van een van de masterseminars zal resulteren in een vervangende opdracht en mogelijk worden meegewogen in de eindbeoordeling van het afstudeerproject.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Wekelijkse Inloopsspreekuur Stage- Scriptie coördinator

 • Er is wekelijks de mogelijkheid om met vragen/problemen aangaande de (begeleiding van de) scriptie of de stage langs te komen tijdens het inloopspreekuur van de Stage- Scriptie coördinator. De dag en tijdstip van het inloopspreekuur zullen bij aanvang van het academisch jaar via de Blackboard-omgeving Afstudeerproject Master Criminologie kenbaar gemaakt worden.

 • Omschrijving: Onder begeleiding uitvoeren onderzoekstaken/ Gestructureerde zelfstudie. Met de begeleiders zullen voor het begin van de stage en scriptie twee besprekingen plaatsvinden waarin wordt besproken wat een verstandige aanpak is bij het zoeken en accepteren van een onderwerp voor een stage en een masterscriptie. Vanaf januari zullen ongeveer vijf besprekingen met de individuele begeleider plaatsvinden.

 • Namen docenten: variabel. Studenten worden tijdens het schrijven van de scriptie begeleid door een docent van de afdeling Criminologie. Studenten dienen zich via Blackboard in te schrijven voor mogelijke scriptieonderwerpen. Deze onderwerpen zijn gekoppeld aan de expertise van de docenten. Er vindt actieve scriptiebegeleiding plaats in de maanden januari tot en met juni (tot aan de deadline) voor reguliere studenten.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Scriptie

Inleverprocedures
Om beoordeeld te worden moet de scriptie zowel digitaal (via: StageScriptieCrim@law.leidenuniv.nl) als in drievoud bij de begeleidend docent worden ingeleverd.

Examenstof
N.v.t.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Eigen literatuuronderzoek al naar gelang het te kiezen scriptieonderwerp.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Diverse boeken op het gebied van het opzetten en rapporteren van een onderzoek, formuleren van een probleemstelling en methoden & technieken.

Aanmelden

Middels het intakeformulier. Dit Intakeformulier is te downloaden vanaf de Master-Blackboardomgeving.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer: C 1.16

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 527 7462

 • E-mail: StageScriptieCrim@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het is belangrijk om het onderwerp voor de stage en masterscriptie goed te kiezen. Niet alleen omdat de afstudeerfase de mogelijkheid geeft om zich uitgebreid te verdiepen in een bepaald onderwerp, maar ook omdat de masterscriptie vaak het visitekaartje vormt naar een eventuele toekomstige werkgever. Vanaf het begin van het jaar bedenkt een student al een eerste idee voor de stage en de masterscriptie. Daarnaast hangt de keuze van het onderwerp van de masterscriptie veelal samen met de stage die de student kiest. Op het secretariaat van de afdeling Criminologie is een map met daarin suggesties voor afstudeer- en stage mogelijkheden aanwezig. Neem die grondig door.

Meer informatie is te vinden op de Master-Blackboardomgeving.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.