Studiegids

nl en

Jeugd -en Strafprocesrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit vak staat de minderjarige en het straf(proces)recht en alle daarbij betrokken actoren centraal. Het straf(proces)recht voor minderjarigen staat sterk in de belangstelling: hoe ziet het adolescentenstrafrecht er uit?? Staat het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht (nog) steeds voorop? In een tijdsbestek van vijf weken krijgt de student een breed georiënteerd vak aangeboden waarin internationale standaarden, rechtshistorische inzichten, ethische aspecten, actuele discussies en de rol van (juridische) professionals aanknopingspunten vormen voor discussies over het materiële en formele jeugdstrafrecht.

In het eerste college zal het thema Jeugdcriminaliteit behandeld worden vanuit criminologisch en rechtsvergelijkend perspectief. Wat is nu waar over jeugdcriminaliteit? Welke trends vallen te ontdekken? Welke resultaten levert breinonderzoek tot nu toe op? Zijn allochtone jongeren oververtegenwoordigd? En hoe ‘doet’ Nederland het ten opzichte van andere landen in Europa? Binnen dit thema zal bijzondere aandacht worden besteed aan verklarende factoren van crimineel gedrag bij jongeren: welke risicofactoren en beschermende factoren spelen een rol? In het tweede college wordt een overzicht geboden van de belangrijkste juvenile justice standards die zijn neergelegd in diverse internationale documenten: welke normen zijn gesteld ten aanzien van minimumleeftijdsgrenzen en hoe wordt hiermee omgegaan? Wat regelt het internationale recht ten aanzien van het reageren op delinquent gedrag: vanuit het civiele recht of vanuit het strafrecht? Hoe werkt de jurisprudentie van het EHRM door in de Nederlandse rechtsorde voor wat betreft de bejegening van minderjarige verdachten?

In week 2, 3 en 4 wordt de jeugdstrafrechtsketen in chronologische volgorde doorlopen, waarbij het materiële en formele strafrecht afwisselend aan de orde komen. De student maakt hierbij tevens kennis met alle facetten, organisaties en actoren binnen de jeugdstrafrechtsketen. In week 2 staat de aanhouding tot de behandeling ter terechtzitting centraal (met o.a. politieverhoor en rechtsbijstand, de rol van het OM). In week 3 staat de behandeling ter terechtzitting centraal (met o.a. de rol van de ouders, pedagogisch primaat van het jeugdstrafrecht, bijzondere rechtswaarborgen, straftoemeting).

In week 4 draait het om de zwaarste categorie jeugdsancties en jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. In dit college staan zowel de zwaarste jeugdsancties (te weten: PIJ-maatregel, jeugddetentie en gedragsbeïnvloedende maatregel) centraal alsmede de rechtspositie van jeugdigen binnen de justitiële jeugdinrichting alsmede wettelijke verplichte nazorg (Bjj).

In week 5 staat het kind als slachtoffer van een misdrijf centraal: welke delicten worden tegen minderjarigen gepleegd? Hoe wordt een minderjarig slachtoffer in de procedure beschermd? Welke juridische oplossingen kunnen ontwikkeld worden ten aanzien van bijvoorbeeld loverboyproblematiek?

Tijdens de collegeserie wordt ofwel een bezoek gebracht aan een politiebureau waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. de verhoormethode van jeugdige verdachten ofwel een bezoek gebracht aan een justitiële jeugdinrichting.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is u bekend te maken met het jeugdstraf(proces)recht en de positie van minderjarigen in het strafrecht, waarbij wet- en regelgeving en jurisprudentie grondig worden bestudeerd en vanuit de ontwikkelingen in de huidige samenleving (denk o.a. aan het veiligheidsdenken, forensisch-psychiatrisch onderzoek) wordt toegepast. Tevens wordt beoogd u kritisch te laten reflecteren op het huidige Nederlandse jeugdstrafrecht en de rol van minderjarige slachtoffers in het strafrecht en hen bekend te maken met straftoemeting naar aanleiding van casuïstiek.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • U heeft kennis van en inzicht in het straf(proces)recht ten aanzien van minderjarige slachtoffers en daders alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • U heeft inzicht in de jeugdstrafrechtsketen en actoren die in de keten een rol spelen (politie, bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, reclassering, advocaat, rechter, ouders (aanwezigheid bij de zitting);

 • U heeft kennis van en inzicht in de zwaarste jeugdsancties.

 • U heeft inzicht in de maatschappelijke context van het jeugdstrafrecht.

Toepassen kennis en inzicht

 • U bent in staat om juridische teksten op het gebied van het (jeugd)straf(proces)recht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren;

 • U bent in staat om een casus op te lossen op gebied van het jeugdstrafrecht

 • U bent in staat volgens de vereisten van de beroepspraktijk om te gaan met het nemen van beslissingen (straftoemeting) in het jeugdstrafrecht.

Oordeelsvorming

 • U heeft oog voor de complexe afwegingen die de rechter moet maken

 • U leert een standpunt in te nemen over het straffen en behandelen van jongeren.

 • U kunt een afweging maken over de strafoplegging wanneer hij een straftoemetingscasus krijgt voorgelegd;

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op gangbare oplossingen en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van vraagstukken in het straf(proces)recht omtrent de minderjarige.

 • U herkent de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het jeugdstraf(proces)recht;

 • U herkent de ethische implicaties van kwesties op het gebied van jeugdstraf(proces)recht.

Communicatie
U kunt uw bevindingen en conclusies over een concrete casus op het gebied van het jeugdstrafrecht schriftelijk presenteren voor vakgenoten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

 • In totaal 10 interactieve hoor- en werkcolleges;

 • Excursie justitiële jeugdinrichting Teylingereind; excursie aan ofwel een justitiële jeugdinrichting ofwel een politiebureau

 • Bijwonen jeugdstrafrechtzitting;

 • Gastcollege jeugdstrafrechtadvocaat of jeugdstrafrechter of andere praktijkdeskundige.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 30% Op praktijkniveau leren omgaan met beslissingen in het jeugdstrafrecht: de straftoemeting vaststellen in een casus (week 4);

 • 70% afsluitend schriftelijk tentamen (verplichte literatuur en behandelde collegestof); enkele essayvragen en daarnaast een aantal kortere open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Reader:
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via “uSis”

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. prof. mr. dr. E.M. Mijnarends

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-527 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO