Studiegids

nl en

Privatissimum Jeugdrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het Privatissimum Jeugdrecht richt zich op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden en het presenteren van de resultaten van onderzoek op het terrein van kinderrechten. U zult kinderrechten zoals die zijn vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van het Kind en andere internationale documenten als basis gebruiken bij het voorbereiden van opdrachten die zich richten op een verdieping van de kennis van kinderrechten en tevens op het implementeren van kinderrechten in de Nederlandse rechtspraktijk, o.a. op basis van een analyse van de ontwikkelingen in jurisprudentie, wetenschap en wetgeving.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek op het terrein van internationale kinderrechten.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
Kennis en inzicht:

 • U heeft zijn kennis van en inzicht op het gebied van kinderrechten en het implementeren van kinderrechten in de Nederlandse praktijk (rechtspraktijk, wetgeving en beleid) verdiept;

 • U heeft kennis van en inzicht in de invloed van andere mensenrechteninstrumenten – in het bijzonder het EVRM – op kinderrechtenkwesties in Nederland verdiept.

Toepassen van kennis en inzicht:

 • U kunt kan zelfstandig bronnen vinden en selecteren (regelgeving, literatuur en rechtspraak);

 • U kunt kan het uit verschillende bronnen gevonden materiaal toepassen op fundamentele juridische vraagstukken met betrekking tot de kinderrechten en de implementatie daarvan in de Nederlandse rechtspraktijk.

Oordeelsvorming:

 • U bent in staat zich een kritisch en beredeneerd oordeel te vormen over rechtskwesties, waarbij de doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde centraal staat

Communicatie:

 • U bent in staat een verslag te maken van het verrichte onderzoek, waarin de resultaten, voorzien van bronvermelding, worden gepresenteerd;

 • U bent in staat een betoog te formuleren en uit te spreken waarin een zelf geformuleerd standpunt wordt verdedigd ten overstaan van medestudenten;

 • U bent in staat deel te nemen aan een discussie op het gebied van juridische kwesties en een dergelijke discussie te leiden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

 • Gezamenlijke uitgebreide startbijeenkomst

 • Zeer intensieve, kleinschalige werkgroepbijeenkomsten

 • Gastcolleges door professionals uit de wetenschap en praktijk

 • Presentatie-training

 • 1Afsluitende bijeenkomst (dagdeel) met mondelinge presentaties

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd op basis van de resultaten van vijf schriftelijke opdrachten (vier opdrachten en een onderzoekspaper), het referaat en de mondelinge bijdrage aan de discussies. Ter afsluiting van het vak wordt een slotbijeenkomst georganiseerd waarin de belangrijkste bevindingen van de door studenten verrichte onderzoeken worden gepresenteerd. Voldoende voorbereide en actieve aanwezigheid op de werkgroepbijeenkomsten is een vereiste om het vak met een voldoende te kunnen afronden. Er mogen geen bijeenkomsten worden gemist, waarbij onvoldoende voorbereide aanwezigheid geldt als gemist.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Afhankelijk van het centrale thema wordt literatuur voorgeschreven. Tijdens het vak zullen studenten in belangrijke mate zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van relevante literatuur.

Aanbevolen Literatuur:

 • S. Meuwese, M. Blaak & M. Kaandorp (red.), Handboek internationaal jeugdrecht, Nijmegen: Ars Aequi 2012.

 • Commentaries on the UN Convention on the rights of the child. Verschillende delen uitgegeven bij Brill.

 • De tijdens de onderwijsperiode per onderwijsweek afzonderlijk via Blackboard bekend te maken startliteratuur die als uitgangspunt voor het schrijven van het schriftelijk werk dient;

 • De literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: n.t.b.

 • Werkadres: n.t.b.

 • Bereikbaarheid: e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056 of 071 – 527 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl