Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Strafrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Volgens de strafrechtsgeleerde D. Simons kan het strafrecht worden onderscheiden in strafrecht in objectieve en in subjectieve zin. Het eerste betreft het geheel van verboden en geboden dat bij overtreding ervan een straf of maatregel oplevert. Het strafrecht in subjectieve zin betreft het recht tot straffen. Het moderne strafrecht kenmerkt zich door een intrinsiek debat omtrent de legitimiteit van het strafrecht en de strafmacht. In dit vak reflecteert u over de grondslagen van het strafrecht in subjectieve zin. Daarbij zullen verschillende opvattingen van rechtsfilosofen als Beccaria, Hegel, Hobbes, Rousseau en Kant over het strafrecht en de macht tot straffen worden behandeld. Tevens leert u bij dit vak hoe de grondslagen van de concrete strafrechtelijke vraagstukken moeten worden betrokken bij de strafrechtsbeoefening. Daarbij wordt de spanning tussen de instrumentaliteit en rechtsbescherming gehanteerd als een rode draad bij het bediscussiëren van de strafrechtsfilosofische thema’s van de moderne tijd. Tijdens de laatste bijeenkomst zal een concreet strafdossier, het terrorisme, worden behandeld in het licht van de voorafgaande theoretische reflecties op het moderne strafrecht. Aan de hand van dit dossier leert de student op welke wijze de rechtsfilosofische debatten doorwerken in de strafrechtspraktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat u aan het einde van de cursus in staat is de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus bent u in staat de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: 2 × 2 uur per week een combinatie van hoor- en werkcollege gedurende vijf weken

 • Namen docenten: Prof. dr. mr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk/paper (80%) en mondeling tentamen (20%).

Het eindcijfer is het resultaat van de beoordeling van de eindpaper en het mondeling tentamen .

Inleverprocedures
De paper dient 2 weken na het einde van het onderwijs te worden ingediend.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Cyrille Fijnaut, Criminologie en strafrechtsbedeling, Een historische en transatlantische inleiding, Intersentia, 2014.

 • Delen uit:

 • P.B. Cliteur & A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap, Kluwer, 2011

 • D. Simons, Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, Eerste Deel, derde druk, P. Noordhoff

 • Y. Buruma, 100 jaar strafrecht, Amsterdam University Press

 • R. Foqué & A. C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, Kluwer, 1990

 • M. J. Borgers, I. M. Koopmans, F. G. H. Kristen, Verwijtbare uitholling van schuld, Ars Aequi Libri, 1998

 • U. Rossenthal, E. Muller, A. Ruitenberg, Het Terroristische kwaad. Diagnose en bestrijding, Boom, 2005

 • E.R. Muller, U. Rosenthal, R. de Wijk (red), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Kluwer 2008

Werkboek:
Geen

Reader:
Een aantal teksten (studiemateriaal) zal op blackboard worden gezet.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. mr. A. Ellian

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: Maandag 16.00 – 17.00

 • Telefoon: 071 – 527 7652

 • E-mail: a.ellian@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO