Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Civiele Recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Vanuit de plaats van de (civiele) rechter in het rechtsbestel (met aandacht voor de herziening van de burgerlijke rechtsvordering) wordt ingegaan op onderwerpen als het aansprakelijkheidsrecht (benaderd vanuit verschillende invalshoeken, van rechtseconomie en -sociologie tot het klassieke juridische denken), feitenkwesties, onder andere met betrekking tot bewijslastverdeling, waarheidsplicht, ook in verhouding tot confidentialiteit (nogal eens wordt vergeten dat praktisch alle civiele gedingen gaan over betwiste feiten en niet over betwist recht), ontwikkeling van schadebegrippen en individualisering v. collectivisering van aansprakelijkheid. In argumentatief verband wordt aandacht besteed aan het belang van stilzwijgende en uitdrukkelijke analogie en aan kwesties van redelijkheid en billijkheid. Gepoogd zal worden om uit te leggen dat rechtstheoretisch inzicht ook voor de civiele praktijk van groot belang kan zijn. De leidraad is dan ook Leibniz’ motto: Nichts ist praktischer als eine gute Theorie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak rechtstheorie en civiel recht is gericht op de ontwikkeling van een kritische houding ten opzichte van gangbare civielrechtelijke begrippen en praktijken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Succesvolle voltooiing van de cursus stelt u in staat om theoretische verdieping van het civiele recht en de civiele rechtsvordering in de praktijk te brengen, zowel in wetenschapsbeoefening als in rechtspleging.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken

 • Namen docenten: dr. H.J.R. Kaptein

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te hebben bestudeerd, mede ter voorbereiding van discussie en referaten.

 • Inzet Blackboard: Informatie over het vak, vraag en antwoord, etc.

Toetsing

Toetsvorm(en):

 • Essay (50%) + Schriftelijk tentamen (50%)

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen is behandeld tijdens het onderwijs.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • literatuur wordt via Blackboard aangekondigd dan wel ter beschikking gesteld

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H.J.R. Kaptein

 • Werkadres: KOG, A333

 • Bereikbaarheid: Maandga en dinsdag

 • Telefoon: 071 – 527 4649

 • E-mail: h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl: h.j.r.kaptein@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO