Studiegids

nl en

Practicum: Geschiedenis van Rechtsfilosofie en Ethiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Aan de hand van bestudering en becommentariëring van GWF Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts wordt in systematisch én historisch verband de ontwikkeling van de idee van het recht onderzocht. Daartoe zullen, behalve de tekst van Hegel, verschillende klassieke teksten uit de geschiedenis van de rechtsfilosofie en de ethiek bestudeerd worden, mede in het licht van de wijze waarop Hegel deze teksten heeft ‘opgenomen’. Behandeld worden o.a. Aristoteles en Kant. Tevens zal de actualiteit van de traditie van het denken over recht en vrijheid in Hegeliaanse en post-Hegeliaanse zin kritisch besproken worden. Daarbij zullen ook teksten van latere en hedendaagse filosofen aan de orde komen (o.a. Kierkegaard).

Aan het einde van de cursus heeft u kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis van dit discours is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is u vaardigheden in de bestudering en becommentariëring van klassieke rechtsfilosofische teksten bij te brengen, en u daarbij tevens een grondig historisch en systematisch inzicht te verschaffen van de wijsgerige grondslagen, idealen en achtergronden van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis van dit discours is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/werkgroepen. Laatste zitting: rollenspel.

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het formuleren van vragen over de teksten.

 • De colleges worden gegeven in Seminar-verband op de vrijdagmiddag, waarin gezamenlijke tekst-lectuur, vertaling en becommentariëring afgewisseld worden door uitvoeriger uitleg in de vorm van mini-hoorcolleges, zowel ter inleiding als ter uitleg van tekstpassages.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstukken (4x) en een schriftelijk over werkstuk en studiestof.
Weging: gemiddelde van de 4 werkstukken telt voor 50%; schriftelijk tentamen telt voor 50% van het eindcijfer.

Inleverprocedures
Werkstukken in hardcopy in het postvak van de docenten; secretariaat Rechtsfilosofie.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zie Blackboard!

Werkboek: Geen

Reader:
Reader met primaire, klassieke rechtsfilosofische teksten (van Aristoteles, Kant, Kierkegaard). Zie verdere mededelingen en studiematerialen op Blackboard!

Aanbevolen studiemateriaal
Adriaan T. Peperzak, Modern Freedom. Hegel’s Legal, Moral and Political Philosophy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston en Londen 2001.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A 3.26

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: t.j.m.slootweg@Law.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl