Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Hier staat de praktische ethiek centraal. Aan de hand van een bundel met artikelen over bekende morele dilemma’s (oorlog en vrede, abortus en euthanasie, vrijheid van meningsuiting en discriminatie, sociaal onrecht en de natuurlijke leefomgeving) wordt studenten geleerd morele dilemma’s te analyseren en daarin zelf een goed beargumenteerde positie te kiezen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak Ethiek is het geven van een inzicht in morele dilemma’s en het aanreiken van hulpmiddelen om moreel verantwoorde beslissingen te nemen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan het einde van de cursus is de student in staat om op basis van de belangrijke meta-ethische perspectieven beredeneerde oordelen te vellen over morele dilemma’s.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • schriftelijk tentamen (50%)

 • Werkstuk (50%)

Het gemiddelde van het cijfer van het werkstuk en het cijfer van het tentamen is het eindcijfer.

Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem. Het tentamen toetst de stof als geheel; daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

Inleverprocedures
In de vierde week wordt het werkstuk ingeleverd. In week vijf wordt het cijfer van het werkstuk bekend gemaakt. Een week na het beëindigen van de colleges wordt een schriftelijk tentamen afgenomen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur: Paul Cliteur, The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, Wiley-Blackwell, Malden Oxford 2010, evenals het tekstmateriaal dat tijdens de colleges wordt uitgedeeld.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Zie boven.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 319

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO