Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.

Verder is het college in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau.

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 1 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (m.n. het werkwoord), syntaxis (o.a. naamvalsgebruik) en pragmatiek.
Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basisvocabulaire en de ‘stamtijden’.

De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen (een selectie uit) de eerste redevoering van Lysias, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het ontwikkelen van een goede leesstrategie.

Leerdoelen

Kennis:

 • verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden en vocabulaire.

Vaardigheden:

 • Leesvaardigheid: verwerving/bestendiging van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid Attisch Grieks proza;

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen: 28 uur;

 • studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 67 uur (inclusief het maken van enkele oefeningen via Blackboard);

 • studietijd lectuur: 45 uur (inclusief het bestuderen van Lys. 1.6-27 via een oefenmodule in Blackboard).

Toetsing

 • deeltoets vocabulaire en stamtijden (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing
De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Studiemateriaal (planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen) wordt hierin ter beschikking gesteld.

Literatuur

 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, achttiende of latere druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica;

 • Syllabus Grieks Lysias;

 • A. Baker, J. Don en K. Hengeveld (eds.), Taal en Taalwetenschap, Chichester, Wiley & Sons, 2013;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);

 • Perseus Collection Greek and Roman Materials;

 • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.

N.B. Voor niet in Nederland uitgegeven boeken (Baker) kunnen de prijzen per aanbieder variëren. Het kan raadzaam zijn verschillende aanbieders te vergelijken, zoals bijvoorbeeld de internet-sites van amazon (.com, .co.uk en .de), bol.com en selexyz.nl.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.
Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker
Dhr. M.J.O. (Michiel) Verheij MA