Studiegids

nl en

Grieks proza: Plato

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In dit college wordt lectuur van de Euthyphro en een passage uit de Charmides van Plato gelezen. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza. Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren besproken.

Thema van dit college is de wijze waarop Socrates in de dialogen van Plato gangbare morele begrippen ter discussie stelt. Wat is eigenlijk to hosion, ‘vroomheid’, gedrag dat door de goden gewaardeerd wordt, en wat is sôphrosunê, zelfbeheersing?

Aan de orde komen de dialoogvorm, Grieke opvattingen over moraal, Socrates’ focus op definities, en de semantiek van waardetermen.

Leerdoelen

 • de in het eerste semester opgedane kennis van morfologie en syntaxis wordt productief gemaakt voor de interpretatie van een specifieke vorm van Attisch proza;

 • het reeds verworven inzicht in semantische en pragmatische aspecten van de tekst wordt verder ontwikkeld, m.n. aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels;

 • de student geeft blijk van deze kennis en inzichten aan de hand van een gelezen en een ongelezen passage uit het werk van Plato;

 • de student wordt geacht verschillende commentaren in het Engels, Frans, Duits te kunnen begrijpen en evalueren, en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven;

 • de student wordt geacht in staat te zijn de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderkennen en te relateren aan de doelstellingen van het genre.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie rooster Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Responsiecolleges

 • Zelfstudie

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec):

 • 35 uur voor contacturen (7×5 uur per week);

 • 95 uur voor voorbereiding colleges en toetsen;

 • 10 uur voor schrijven essay.

Toetsing

Bij dit college hanteren we deeltoetsen van het type ‘deeltoets met mogelijkheid van absolveren’:

 • Deeltoets 1 betreft een deel van de stof (in de vorm van een kort essay), dat bij een voldoende geabsolveerd mag worden vóór de eindtoets; het cijfer telt mee voor het eindcijfer (15%);

 • Deeltoets 2 is een vertaling ongelezen stof (30%); indien hiervoor een voldoende is behaald, kan dit resultaat bij de eindtoets meetellen;

 • Eindtoets is een vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%), essayvragen (20%) en vertaling ongelezen stof (30%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Bij een onvoldoende voor de eindtoets moet het geheel herkanst worden, met uitzondering van deeltoets 1 (Essay): een voldoende voor dat onderdeel blijft staan.

Blackboard

Voor de communicatie (discussie, extra informatie) wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • J. Burnet, Plato, Euthyphro, Apology, and Crito. Oxford (Clarendon Paperbacks) 1977 (of een oudere editie);

 • Plato, Laches and Charmides, Translated by Rosamond Kent Sprargue , Indianapolis 1992;

 • Syllabus Plato, Euthyphro en Charmides (verkrijgbaar via readeronline.leidenuniv.nl);

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy, History and Oratory. Edd. P.E. Easterling & B.M.W. Knox, Cambridge, 1989.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. T.A. (Tazuko) van Berkel
Mw. Dr. M. (Marlein) van Raalte