Studiegids

nl en

Practicum: Straf(proces)recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt u opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging.

Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een pleidooi van een raadsman, een appelmemorie van de officier van justitie, een conclusie van een AG bij de Hoge Raad, een verzoekschrift aan het EHRM). De inhoud van de opdrachten vergt dat de student zich verdiept in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de bij u in de Bachelorfase opgedane kennis van en inzicht in het straf(proces)recht verder te verdiepen door een aantal specifieke strafrechtelijke leerstukken en thema’s aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht verkregen in de (procedurele) toepassing van het straf- en strafprocesrecht en bent in staat kennis over het positieve recht in de context van de rechtspraktijk te plaatsen;

 • U bent in staat de reeds opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van (keuzes binnen) de rechtspraktijk;

 • U bent in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen;

 • U heeft onderscheidingsvermogen ontwikkeld ten aanzien van de verschillende rollen binnen het strafproces en ten aanzien van de verschillende soorten opdrachten. U heeft zich dus het ‘partij-denken’ of het denken vanuit bepaalde belangen eigen gemaakt en kunt afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsook vanuit doelmatigheidsoverwegingen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges/Andere onderwijsvorm(en)
Voorafgaand aan het vak wordt een instructiecollege verzorgd waarin aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. Het introductiecollege vindt plaats op maandag 1 september 2014 van 16.15 tot 17.00 uur. De aanwezigheid bij dit college is verplicht. Aansluitend op het introductiecollege vindt de masterintroductie plaats.

Werkgroepen
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen uiterlijk een week voor de werkgroep (op een nader te bepalen tijdstip) een schriftelijke opdracht in hard copy en digitaal te hebben ingeleverd. Tijdens de werkgroep is actieve participatie van studenten een basisvereiste.

 • De opbouw en inhoud van de werkgroepen is mede afhankelijk van de inhoud en kwaliteit van de schriftelijke opdracht die de studenten inleveren en de richting waarin de studenten in de uitwerking van hun schriftelijke opdracht de oplossing van de voorliggende problematiek hebben gezocht. Mede daarom wordt van studenten verwacht dat zij elke opdracht serieus voorbereiden en een zo goed mogelijke schriftelijke opdracht maken.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vijf (tussentijdse) schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen.

Inleverprocedures
Via e-mail en in hard copy (één exemplaar) die op het secretariaat van de afdeling strafrecht en strafprocesrecht (kamer C1.01) moet worden ingeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De ‘Stamliteratuur’ van de Afstudeerrichting Straf(proces)recht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Overige literatuur:

 • de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden en verwerkt.

Werkboek:
alle informatie t.b.v. een goed verloop van het vak wordt voorafgaand en tijdens de onderwijsperiode via Blackboard verschaft.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.dr. J.M. ten Voorde

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: C1.09

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 8928

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 3506

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.