Studiegids

nl en

Profileringsvak: Verdiepend Materieel Strafrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In de bachelor heeft u kennisgemaakt met verschillende algemene leerstukken van materieel strafrecht zijn daarbij vrij autonoom bestudeerd. Dat wil zeggen dat aandacht is besteed aan hun plaats in het Algemeen Deel, de onderlinge samenhang daarin meegenomen. Er is in de bachelorfase enkel ter illustratie een koppeling gemaakt met het Bijzonder Deel, dat wil zeggen de verschillende strafbepalingen waarin de algemene leerstukken als bestanddeel een plaats hebben gekregen of in verband waarmee zij daadwerkelijk tot leven kunnen worden gebracht. Van een grondige bestudering van het Bijzonder Deel is in de bachelorfase geen sprake geweest.

In Verdiepend materieel strafrecht bestuderen studenten opnieuw (enkele) algemene leerstukken van materieel strafrecht, maar nu telkens in het kader van een specifiek strafbaar feit (in het Wetboek van Strafrecht). Als uitgangspunt geldt de kennis die u in de bachelorfase heeft opgedaan van de algemene leerstukken, om vervolgens op basis daarvan een aantal van die leerstukken verder uit te diepen, door ze niet alleen als onderdeel van het Algemeen deel te beschouwen, maar vooral in het kader van een bepaald strafbaar feit uit te diepen.

Bij de keuze van te behandelen algemene leerstukken is niet alleen de complexiteit van een leerstuk een belangrijke factor, maar ook de vraag in hoeverre recente ontwikkelingen in rechtspraak, wetenschap en/of wetgeving tot nadere bestudering van die leerstukken nopen. Bij de keuze van te behandelen strafbaarstellingen is niet zonder meer de complexiteit van een strafbaarstelling van belang, maar in hoeverre het betreffende leerstuk binnen die strafbaarstelling nadere bestudering verlangt. Tevens is bij de keuze van strafbaarstellingen van belang dat tenminste twee van de in Verdiepend materieel strafrecht te bestuderen strafbaarstellingen een internationale (met name Europese) herkomst hebben. Ten aanzien van die strafbaarstellingen wordt tevens bestudeerd welke gevolgen die herkomst heeft voor de uitleg van de in die strafbaarstelling tot uitdrukking komende algemene leerstukken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en een verbreding te geven van de reeds in de bachelor opgedane kennis van algemene leerstukken van materieel strafrecht alsmede een kennismaking met en reflectie op enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel van het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om een confrontatie van de algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid met concrete strafbaarstellingen en vice versa.

Met verdieping wordt beoogd de aanwezige basiskennis van algemene leerstukken in zijn uitwerking en toepassing te problematiseren. Met verbreding wordt beoogd studenten te laten zien dat algemene leerstukken niet enkel te beschouwen zijn als onderdeel van het Algemeen Deel, maar mede moeten worden begrepen als onderdeel van specifieke strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel. Met het oog daarop wordt u meegenomen naar het ontstaan, de (internationale) herkomst, de betekenis en het soms problematische karakter van bepaalde strafbaarstellingen en uitgedaagd na te denken hoe algemene leerstukken van materieel strafrecht kunnen bijdragen aan een interpretatie van een strafbaarstelling die recht doet aan doeleinden van het materiële strafrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Verdieping van enkele belangrijke leerstukken van materieel strafrecht. De kennis die u heeft opgedaan in de bestudering van deze leerstukken, biedt handvatten ook de andere leerstukken van materieel strafrecht op vergelijkbare, intensieve, wijze te bestuderen.

 • Verbreding van kennis van enkele belangrijke leerstukken van materieel strafrecht door de bestudering van algemene leerstukken te verbinden aan bepaalde strafbaarstellingen. De kennis die u heeft opgedaan in de bestudering van deze leerstukken en strafbaarstellingen, biedt handvatten de leerstukken ook in het verband met andere strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel op vergelijkbare, intensieve, wijze te bestuderen

 • Kennismaking met enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel (van het Wetboek van Strafrecht), in het bijzonder door bestudering van het ontstaan, de (internationale) herkomst, de betekenis en het soms problematische karakter van strafbaarstellingen. Een reflectie op de te bestuderen strafbaarstellingen biedt handvatten ook andere (toekomstige) strafbaarstellingen op vergelijkbare wijze te analyseren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gecombineerde Hoor/werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Naam docent:prof. mr. J.M. ten Voorde

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de per week voorgeschreven literatuur. Zie syllabus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (75% van het eindcijfer)

 • Schrijven van een annotatie (25% van het eindcijfer)

 • Het hertentamen is een combinatie van beide modaliteiten.

Inleverprocedures
De annotatie wordt ingeleverd via blackboard. Zie syllabus.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer (laatste druk)

Reader:

 • Reader met teksten
  De overige ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis..

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.M. ten Voorde

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 8928

 • E-mail: j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 (mr. W. Bonis)

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak gaat uit van zelfstudie, verdieping en verbreding van bestaande kennis, grondige bestudering van en reflectie op enkele strafbaarstellingen in het Bijzonder Deel.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO