Studiegids

nl en

Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten, Perzië/Iran en Turkije incluis, vanaf de periode direct voor de vorming van de Islam in het midden van de zevende eeuw tot 1500. De nadruk ligt op de politieke ontwikkelingen, maar sociaal-culturele processen komen eveneens aan de orde. Van de ontstaansgeschiedenis van de Islam op het Arabisch schiereiland volgt het college de vorming van een wereldrijk dat van Spanje in het Westen tot aan China grensde in de eerste eeuwen daarna, en het voortdurende proces van opdeling in deelrijken en vereniging onder buitenlandse veroverende machten of binnenlandse hervormers. Speciale aandacht zal worden besteed aan de eerste grote veroveringen, de kruistochten en de islamitische reactie daarop, het gebruik van slaafsoldaten, de vorming van de orthodoxe islam, de islamisering van de regio en de positie van islamitische en niet-islamitische religieuze minderheden als een gevolg daarvan. Het bestudeerde tijdvak eindigt met de komst van de ‘gunpower’ naties, de Osmanen en Safavieden.

Tijdens dit college bestuderen studenten uiteenlopende historische bronnen van materiële cultuur, literaire teksten en historische kronieken tot moderne secundaire literatuur. Het college biedt de basismethoden van historische analyse om het proces van de constructie van verschillende versies van de geschiedenis (historiografie) te analyseren. In dit college ontwikkelen studenten een kritische blik op de algemeen aanvaarde meningen in het Westen over de islam en het Midden-Oosten als statische en exotische monolieten.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven een overzicht van de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen vanaf de opkomst van de Islam in de zevende eeuw tot ca. 1500. Zij krijgen inzicht in de belangrijke historische processen en thematische veranderingen in de regio en leren daarbinnen specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen herkennen, beschrijven en verklaren. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen.

  • Uit een veelheid van informatie essentiële kennis leren selecteren, en reproduceren en ordenen in nieuwe combinaties en analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Dit is een hoorcollege waarin actieve deelname van de studenten verwacht wordt. Elke week lezen de studenten ter voorbereiding enkele hoofdstukken van de literatuur en primaire bronnen (Blackboard) waarover zij voorafgaande aan het college discussiëren op Blackboard.

Studielast

informatie volgt.

Toetsing

Het eindcijfer voor dit vak wordt bepaald door:

  • een midterm (multiple choice, 30%)

  • afsltuitend tentamen (open/essay vragen, 70%)

De herkansing beslaat de gehele stof en geldt voor 100%.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het college vinden. Daarnaast participeren studenten ten minste tien maal tijdens het semester voorafgaand aan het college via een op Blackboard gestelde vraag over de voor die week te bestuderen stof in een discussie. Studenten worden geacht op de opmerkingen van hun medestudenten te reageren op Blackboard en zich zo met de stof bekend te maken voor het college.

Literatuur

  • V. O. Egger, A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization (Upper Saddle River NJ: Pearson/Prentice Hall, 2003)

  • Extra artikelen (ter beschikking op Blackboard)

  • Fragmenten uit primaire bronnen (ter beschikking op Blackboard)

Aanmelden

uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent Dr. J. Bruning