Studiegids

nl en

Literatuur van het Midden-Oosten 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres, stromingen en poëtische vormen van de Arabische, Perzische, Turkse en Hebreeuwse literaturen, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden in vertalingen een algemeen overzicht wordt geschetst. Ook de religieuze literatuur, zoals Bijbel en Talmoed, en de rijke islamitische mystieke tradities komen aan bod, waaronder meesterwerken van de dichter zoals Jalal al-Din Rumi en Ibn al-Farid. Bij de islamitische literatuur wordt er ruime aandacht geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge’ literatuur, maar ook wordt er ingegaan op de interactie met volksliteratuur. De studenten maken ook kennis met de belangrijke Midden-Oosterse handschriftencollectie die de Universiteit Leiden rijk is.
Naast de rijke klassieke Midden-Oosterse literatuur wordt ruime aandacht besteed aan de moderne Europese stromingen zoals realisme, modernisme, postmodernisme etc. en de invloed van de Europese literatuur op de ‘Midden-Oosten’ literatuur. Literatuur en politiek gaan samen in het 19e en de 20ste eeuwse Midden-Oosten en daarom zullen we een aantal thema’s zoals de positie van de vrouw, de ongemakkelijke relatie van het Midden-Oosten met Europa en de opkomst van nationalisme, zionisme, panislamisme, antitraditionalisme, etc. behandelen.

Leerdoelen

Doel van deze cursus is de studenten een breed inleidend overzicht te geven in de historische ontwikkelingen binnen de literatuur van de 7e eeuw tot heden, en de Hebreeuwse literatuur vanaf Bijbelse tijd tot heden Daarnaast wordt inzicht geboden in de verschillende literaire stromingen, genres en vormen, en de wisselwerking tussen de drie literaire tradities binnen het islamitische gebied. De Hebreeuwse literatuur neemt in het geheel een enigszins aparte positie in, omdat daarbinnen vooral sprake is van beïnvloeding vanuit Europa en omgekeerd. Door het bestuderen van de literaire genres krijgen studenten inzicht in de samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de literaturen van de regio. Na afloop van de cursus hebben de studenten tevens een algemeen literair-wetenschappelijk kader en zijn zij bedreven in het omgaan met de bibliotheek op het literaire vakgebied.
De cursus sluit aan bij een aantal literatuurcolleges van Midden-Oostenstudies bijvoorbeeld de cursus Literaire Analyse waarbij studenten een wetenschappelijke methode voor literatuur analyse aanleren en toepassen op teksten in de taal van de hoofdrichting.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Colleges: 13 × 2 contacturen = 26 uur
Voorbereiden voor iedere bijeenkomst: 2 uur
Schrijven van 2 papers: 40 uur
Voorbereiden tentamen: 16 uur

Toetsing

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

  • Schriftelijk tentamen met multiple-choice vragen (60%)

  • 2 papers (ieder 1000 woorden, 40%): 1 paper in het eerste blok en 1 paper in het tweede blok

Alleen het schriftelijke tentamen kan worden herkanst en geldt dan weer voor 60%.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard

Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.
zie ook: Persian Studies

Literatuur

Reader is beschikbaar via blackboard.
Tijdens de colleges zullen de voornaamste inleidende werken op het terrein van de literatuurgeschiedenis voor de afzonderlijke gebieden worden behandeld. De betrokken docenten zullen graag suggesties doen voor aanvullende literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab