Studiegids

nl en

Grammatica Arabisch 3

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Grammatica Arabisch 2.

Beschrijving

Het college Grammatica Arabisch 3 vormt het eindpunt van het traject grammatica van het 1ste jaar. In dit college worden grammaticale aspecten die in het eerste semester niet, onvoldoende of alleen gebaseerd op herkenning aan bod zijn gekomen, behandeld (vierradicalige werkwoorden, uitgebreidere syntaxis als de ḥāl-zin, de asyndetische en de verkorte relatieve zin, de oneigenlijke genitiefverbinding, negaties e.d.). Aan de hand van levende teksten (literatuur, media) en thematisch gestructureerde leerboeken Arabisch wordt er dieper ingegaan op bepaalde grammaticale aspecten die in grammatica Arabisch 1 & 2 aan de orde zijn gekomen.

Bij wijze van opdrachten zoeken studenten zelfstandig zinnen op op Internet, formuleren zelf, en maken een begin met het vertalen van eenvoudige zinnen van het Nederlands naar het Arabisch.

Verfijnder en trefzekerder gebruik van woordenboeken –mede aan de hand van een frequentiewoordenboek- komt aan de orde.

Leerdoelen

Na een succesvolle afsluiting van deze cursus beschikt de student over voldoende kennis van de voornaamste morfologische en syntactische verschijnselen van het Arabisch alsmede over een toereikende woordenschat om eenvoudige Arabische teksten binnen redelijke tijd zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen. De student kan zeer eenvoudige zinnen in het Arabische schrift produceren en schrijven. Tenslotte is de student in staat zelfstandig informatie te vinden in een Arabisch woordenboek en in verschillende naslagwerken over de grammatica.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van wekelijkse opdrachten verplicht zijn.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarde, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
College: 52 uur
Voorbereiden colleges (huiswerk): 52 uur
Voorbereiden op en afleggen van (deel)tentamen: 36

Toetsing

Deelname aan het (deel)tentamen is alleen mogelijk als alle schriftelijke opdrachten voorafgaand aan het (deel)tentamen zijn ingeleverd.

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van:

 • deeltoets 1 (30%) na blok 3

 • deeltoets 2 (70%) na blok 4

 • herkansing over de gehele stof (100%)
  .
  De beide deeltoetsen kunnen niet worden herkanst.
  Deelname aan de herkansing is uitsluitend toegankelijk voor studenten van wie het gemiddelde van de beide deeltoetsen onvoldoende (< 5.50) is.

In beide deeltoetsen worden o.a. de volgende onderdelen getoetst:

 • In het Nederlands te beantwoorden inhoudelijke vragen over de geoefende stof.

 • Beantwoorden van grammaticale vragen over de stof.

 • Vocaliseren van een ongevocaliseerd Arabisch tekstfragment.

Literatuur

De volgende literatuur, die een aanvulling is op de verplichte literatuur van Grammatica Arabisch 1 & 2, aanschaffen na groepsoverleg met de docent:

 • Elsaid Badawi/M.G. Carter/Adrian Gully, Modern Written Arabic; a comprehensive grammar (London/New York: Routledge 2004).

 • Jan Hoogland, Kees Versteegh, Manfred Woidich (red.), Woordenboek Arabisch-Nederlands / Nederlands-Arabisch (Amsterdam: Bulaaq 2003).

 • Tim Buckwalter & Dilworth Parkinson, A frequency dictionary of Arabic (London/New York: Routledge 2011).

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Informatie bij de betreffende docenten: Drs.R.E. Kon

Opmerkingen

Voertaal van het college van dhr. Kon is Nederlands. Het andere college is het Engels en het Arabisch.

Academische integriteit
Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat en academische integriteit
Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student een van de docenten te benaderen.