Studiegids

nl en

Seminar Perzisch 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Seminar 1 heeft als thema de interactie tussen taal, geschiedenis en cultuur (in de breedste zin van het woord) in de Perzischtalige wereld, met name Iran, Afghanistan en Tadjikistan. Hierbij kan gedacht worden aan historische gebeurtenissen die hun weerslag vinden in de huidige maatschappij van de genoemde landen. Tevens kunnen we denken aan de weerslag van de taal en literatuur in de moderne politiek, of de invloed van de islamitische mystiek op de gewoontes en gebruiken van de bevolking, of de ontwikkeling van de Perzische schilderkunst en de materiële cultuur. In dit college zal aandacht worden besteed aan deze aspecten van de Perzische culturele tradities waarbij ieder week een ander facet centraal staat, zoals taal, literatuur, religie, schilderkunst en materiële cultuur. Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een klein (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een (powerpoint) presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. In de daarop volgende colleges wordt het thema van de cursus uitgewerkt. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten (powerpoint) presentaties over een onderwerp naar eigen keuze dat aansluit bij de thematiek van de cursus. Eerstejaars studenten werken deze presentaties uit in de vorm van een schriftelijk werkstuk waarmee de cursus wordt afgesloten.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de (cultuur)geschiedenis van de Perzischtalige wereld en het Moderne Iran of Afghanistan opgedaan in cursussen als Geschiedenis Midden-Oosten I en Islamologie. De student leert een onderwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te pakken en uit te werken door het verzorgen van een presentatie die uitgewerkt wordt in een schriftelijk werkstuk van ca. 3500 woorden. De presentatie en paper gaan over een afgebakend onderwerp dat op basis van secundaire literatuur bestudeerd is (voor studenten van de track Perzisch is deze literatuur deels in het Perzisch, ca. 7-10 pagina’s). Eerstejaars studenten kiezen een eigen onderwerp dat aansluit bij de thematiek van het seminar. De docent(en) van de cursus is de begeleider van de student bij het schrijven van de paper.

De volgende academische vaardigheden worden getraind:

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Sociale en collegiale vaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Actieve deelname colleges en presentatie (40%) en schriftelijk werkstuk (60%).
Handleiding schriftelijk werkstuk

Literatuur

Handleiding Schriftelijk Werkstuk MOS (Blackboard)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab