Studiegids

nl en

Collectief Arbeidsrecht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (CAO-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Korte aandacht voor de polderoverleggen en instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen) en voor collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Daarnaast aparte aandacht voor betrokkenheid van vakbonden en OR bij een reorganisatie en de betekenis van een in dat kader afgesloten sociaal plan. CAO-recht bij overgang van onderneming komt ook aan de orde. Daarnaast is er ook aandacht voor de WMCO.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie), zie verder de eindkwalificaties.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen toe te passen op complexe casus op individueel niveau;

 • de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te beoordelen;

 • het belang van het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te plaatsen in zijn historische context en te beredeneren voor de toekomst;

 • de internationale normen toe te passen op collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • zich een oordeel te vormen op problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. S.F. Sagel, mr. L.C.J. Sprengers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. S.F. Sagel, mr. L.C.J. Sprengers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke opdracht (in te leveren tijdens de cursus, 20% van het eindcijfer)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus, 80% van het eindcijfer)
  NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het eind van het studiejaar wanneer het vak in zijn geheel niet is behaald

Inleverprocedure
Zie Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op blackboard)
  Reader collectief arbeidsrecht
  Wetgeving sociaal recht (juiste druk wordt bekend gemaakt op blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9u30-12u30

 • Telefoon secretariaat: 071 5277636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl