Studiegids

nl en

Procederen in arbeidszaken

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Uitgaande van een basiskennis van het procesrecht uit de bacheloropleiding, wordt aan de studenten grondige theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van het arbeidsprocesrecht bijgebracht, zodanig dat hiermee een ruime startkwalificatie voor de togaberoepen op dat gebied wordt verkregen. Aan de orde zullen komen de procedure bij het UWV, het ontbindingsprocesrecht, kort geding, procedures op grond van de WOR, bewijsrecht en hoger beroep en cassatie. Alle deelnemers aan het vak moeten een schriftelijke opdracht (in de vorm van een processtuk) maken alsmede een referaat houden.

Waar in het practicum wordt geoefend met algemene beroepsvaardigheden, gaat het bij dit vak meer specifiek om de kennis en vaardigheden die nodig zijn in een arbeidsrechtelijke procedure. Zo kan bij het referaat worden gekozen voor de vorm van een pleidooi.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak is erop gericht om studenten (uitgaande van een basiskennis van het procesrecht) grondige theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van het arbeidsprocesrecht bij te brengen, zodanig dat hiermee een ruime startkwalificatie voor de togaberoepen op dat gebied wordt verkregen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • het arbeidsprocesrecht toe te passen op een complexe casus;

 • het verschil tussen het burgerlijk procesrecht en het arbeidsprocesrecht te onderscheiden en met dit onderscheid te werken;

 • zelfstandig een processtuk voor een arbeidszaak op te stellen;

 • te beoordelen wanneer andere/alternatieve procedures (bv. bestuursrechter of mediation) gevolgd kunnen/dienen te worden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. G.C. Boot, mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. G.C. Boot, mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven stof; schriftelijk voorbereiden casus.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: bijwonen van een zitting

 • Aantal à 2 uur: een bijeenkomst van naar schatting een dagdeel

 • Namen docenten: n.v.t.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.v.t.

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke opdracht (in te leveren tijdens de cursus): 15% van het eindcijfer

 • Referaat (te houden tijdens de cursus): 10% van het eindcijfer

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus): 75% procent van het eindcijfer
  NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures
Wordt bekend gemaakt op Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Prof. mr. G.C. Boot, mr. dr. M.Y.H.G.Erkens, Procederen in arbeidszaken (nadere gegevens worden op Blackboard bekend gemaakt)

 • G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht (juiste druk wordt op Blackboard bekend gemaakt)

Reader:

 • Reader procederen in arbeidszaken 2015

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. M.Y.H.G.Erkens

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vr

 • Telefoon: 071 – 5 27 76 36/7637

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30- 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl