Studiegids

nl en

Natuurkundig Bacheloronderzoek, Verslag en Voordracht

Vak
2014-2015

Omschrijving

Na de Oriëntatie op het bacheloronderzoek kiest een student een experimentele groep uit waar hij/zij het bacheloronderzoek wil doen en zoekt de student een begeleider. Gedurende 17 weken maakt de student onderdeel uit van de onderzoeksgroep en zet de student een onderzoek op en voert het uit. Van de 24 EC worden 4 EC (ongeveer 3 weken) besteed aan het schrijven van een verslag en het houden van een voordracht. De mondelinge voordracht is openbaar en moet aangekondigd worden via de onderwijswebsite (mail de onderwijscoördinator).
Voor je aan je bacheloronderzoek begint, vul je een registratie Bachelorronderzoekformulier in en laat je het ondertekenen door je begeleider. Dit formulier wordt ondertekend door de begeleider(s) en studieadviseur.
formulier.

Studenten die op schema liggen, en tussen maart en eind juli met het bacheloronderzoek bezig zijn, hebben gemiddeld een keer in de drie weken een werkbespreking met alle BO studenten en de studieadviseur. Er is ruimte voor het uitwisselen van informatie o.a. door het geven van korte presentaties.

Onderwijsvorm

Literatuurstudie, experimenteren, verslaglegging.

Rooster

In overleg met begeleider en studieadviseur. Bij planning volgens rooster vindt het BO plaats in maart, april, mei en juni, full time.
Rooster

Beoordeling

Dit onderdeel wordt afgesloten als het onderzoek is afgerond en het verslag en de voordracht beoordeeld zijn door zowel de begeleider als een tweede beoordelaar. De beoordeling verloopt via een formulier.
Bij het verslag behoort ook een verplichte samenvatting volgens het beschreven format.

ECTS: 24 (20 voor Bacheloronderzoek en 4 voor Verslag en Voordracht)

Voorkennis

Alle onderdelen van de bacheloropleiding.
Oriëntatie op het Bacheloronderzoek (vindt plaats in januari/februari).

Veiligheidsinstructie (deze wordt twee keer per jaar georganiseerd).

Bijzonderheden

Studenten die een dubbele bacheloropleiding volgen, moeten tijdig contact opnemen met de studieadviseur. Voor hen zijn meestal onderzoeken beschikbaar die door beide opleidingen goedgekeurd zijn.
Omstreeks een maand voor aanvang van het bacheloronderzoek moet de student met de begeleider een verzoek tot goedkeuring indienen bij de studieadviseur / onderwijscoördinator via een formulier.

Meer info

Informatie op de onderwijswebsite.

Meer informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).